GEBRUIKSVOORWAARDEN

Sociaal object

(hierna MuebleDesign), is een bedrijf gespecialiseerd in de groot- en kleinhandel van alle soorten meubels en accessoires voor decoratie, enz.

ID KAART. In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, komen de hierin opgenomen gegevens overeen met de entiteit die eigenaar is van de serca-website.

sociale denominatie: INRICHTING UW RUIMTE SL

Adres: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona

Telefoon: +34 93 170 60 86

E-mail: info@muebledesign.com

CIF: B67094375

Registratie registratie (Plaats en nummer): Barcelona, 37132987

"Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Intellectuele en industriële eigendom.

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van alle elementen op deze website, inclusief handelsmerken, formaten, grafische ontwerpen, teksten, afbeeldingen en documenten, zijn eigendom van MuebleDesign en worden beschermd door Spaanse en internationale wetten op intellectueel en industrieel eigendom. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website en de inhoud ervan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MuebleDesign is uitdrukkelijk verboden.

Toegang tot de website houdt geen enkele vorm van afstand, overdracht, licentie of toewijzing van genoemde rechten door MuebleDesign in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot deze website impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud die de toegang en het gebruik ervan regelen om informatie over onze producten beschikbaar te stellen aan gebruikers.

Het gebruik van de inhoud van deze website voor gebruik voor commerciële doeleinden of voor distributie, transformatie of communicatie is uitdrukkelijk verboden.

MuebleDesign is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemd gebruik of gebruik van de informatie.

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert.

De gebruiker verbindt zich ertoe de op deze website gepubliceerde informatie niet te gebruiken voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden of effecten, de informatie niet te beschadigen of onbruikbaar te maken en geen andere actie te ondernemen die in strijd zou kunnen zijn met de inhoud van deze juridische kennisgeving.

MuebleDesign kan de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot deze website niet garanderen, hoewel het zijn best zal doen om deze te vermijden.2. GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en de ontwikkeling van regelgeving, u wordt geïnformeerd dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt om uw bestellingen te beheren, de gevraagde informatie over onze producten en diensten te verstrekken, evenals om te reageren en uw opmerkingen en suggesties te beheren.

We verzamelen informatie over u wanneer u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst voor producten of diensten. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig klantonderzoeken invult, feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld door middel van cookies.

We slaan uw IP-adres op om ons te helpen bij het diagnosticeren van problemen met onze server en om de site te beheren. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt, en het kan ook worden gebruikt om u te helpen identificeren binnen een bepaalde sessie.

Daarnaast kunnen om te kopen de volgende gegevens worden gevraagd: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer voor contact en details over de betaalmethode.

Door het invullen van contactformulieren op het web of door het sturen van e-mails of enig ander verzoek om informatie aan MuebleDesign, geeft de belanghebbende zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.
In overeenstemming met artikel 6, lid 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, zullen we, nadat we eerder uw uitdrukkelijke toestemming voor het abonnement op onze nieuwsbrief hebben verkregen, de hiervoor benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden in overeenstemming met deze toestemming.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail met genoemde commerciële communicatie. Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres voor dit gebruik, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verder gebruiken van de gegevens, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in gevallen die wettelijk zijn toegestaan en in die welke wij informeren u in dit document.

In geen geval zal MuebleDesign de persoonsgegevens van de geïnteresseerde partijen gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, noch zal zij deze aan derden meedelen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij, met uitzondering van de vervoerder waarmee hun bestellingen worden geplaatst, in dit geval, Ze worden alleen geleverd aan de vervoerder die u aanvraagt en zodat zij de logistiek van de verzending van de bestellingen die u plaatst kunnen beheren. Deze gegevens zijn de enige die nodig zijn voor een dergelijke procedure (naam, verzendadres en telefoonnummer. MuebleDesign, van zijn kant, verplicht genoemde bedrijven om te voldoen aan wat is vastgesteld door de EU-verordening 2016/679 van de Europese Unie.

Evenzo verbindt MuebleDesign zich ertoe het beroepsgeheim te bewaren en de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de informatie te beschermen in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de bovengenoemde verordening.

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van twee jaar in onze administratie bewaard. U kunt echter op elk moment toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens en de rectificatie of verwijdering ervan. Evenals, hun behandeling beperken, of rechtstreeks bezwaar maken tegen de behandeling of het recht op overdraagbaarheid uitoefenen.

De koper stemt ermee in om gecontacteerd te worden via de klantgegevens die aan MuebleDesign zijn verstrekt als het enige informatieve gebruik over de bestelling van de koper, gecontacteerd via telefoon of e-mail.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens. In het geval dat ze valse of gegevens van derden hebben verstrekt zonder hun toestemming om dit te doen,Meubel ontwerp behoudt zich het recht voor om de bovengenoemde gegevens onmiddellijk te vernietigen om het recht van de echte eigenaar of eigenaren ervan te beschermen.

Met betrekking tot uw gegevens kunt u per e-mail door het account gaan om uw rechten uit te oefenen, dit verzoek moet vergezeld gaan van een identificatiedocument om te kunnen verifiëren dat u het bent die erom vraagt en het moet duidelijk zijn gespecificeerd, herinneren wij u eraan dat de rechten die u in dit verband hebt:

- Recht om toegang te vragen op uw persoonlijke gegevens, en informatie te verkrijgen over of we persoonlijke gegevens behandelen die u aanbelangen of niet.
- Recht om rectificatie te vragen van uw onjuiste gegevens, of, indien van toepassing, om uw Onderdrukking wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
- Recht op aanvraag Beperking van de behandeling van uw gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
- Recht om de . aan te vragen Oppositie Op de verwerking van uw gegevens, in bepaalde omstandigheden en op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
- Recht op De geleende toestemming intrekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerdere behandelingen op basis van die toestemming.
- Recht om een claim in te dienen bij een controleautoriteit. U hebt het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw rechten bij de verwerking van uw gegevens niet worden gerespecteerd.

COOKIES

De "cookies" die deze website kan gebruiken, zijn kleine hoeveelheden informatie die op de computer worden opgeslagen met als enig doel de gebruikersauthenticatie te beheren, de gevraagde diensten te verlenen en de overdracht van communicatie via internet uit te voeren, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 van Wet 34/2012 betreffende diensten van de informatiemaatschappij (LSSI).

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de installatie van "cookies" op zijn harde schijf te voorkomen, zijn browser zo te configureren dat hij wordt geïnformeerd voordat de "cookies" op zijn computer worden opgeslagen of om de geïnstalleerde cookies te verwijderen. De gebruiker kan zijn browser configureren om de "cookies" te specificeren die kunnen worden geaccepteerd en die niet, hij kan ook sessie "cookies" accepteren, zodat ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten en ze op elk moment kunnen bekijken en verwijderen koekjes afzonderlijk.

Hoewel we u waarschuwen dat het niet accepteren van de "cookies" van onze website de onmogelijkheid of een belangrijke beperking voor ons kan inhouden om onze diensten te verlenen.

Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser als u meer informatie wilt over het beheer van "cookies".

Je gaat er hierbij mee akkoord dat Trustpilot cookies plaatst op je webshop om je klanten uit te nodigen reviews te schrijven en deze te kunnen verifiëren. Onthoud dat je de toestemming van je gebruikers nodig hebt en, als de huidige regelgeving dit vereist, je ook je privacybeleid moet bijwerken om aan te geven dat je cookies van derden van Trustpilot gebruikt.

SOCIALE MEDIA

Door ons profiel op het sociale netwerk Twitter of Facebook te volgen, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. U geeft ook uitdrukkelijk toestemming aan MuebleDesign om toegang te krijgen tot de verwerking van uw gegevens in de vriendenlijst en tot het nieuws dat is gepubliceerd over elk MuebleDesign-product dat op uw muur verschijnt.

In overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens van de volgers van MuebleDesign op Twitter of Facebook zullen worden opgenomen in een bestand waarvan de eigenaar MuebleDesign om u op de hoogte te houden via Twitter of Facebook over nieuws over MuebleDesign activiteiten.

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, zullen we, nadat we eerder uw uitdrukkelijke toestemming voor het abonnement op onze nieuwsbrief hebben verkregen, de hiervoor benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden in overeenstemming met deze toestemming.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail met genoemde commerciële communicatie.

Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres voor dit gebruik, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verder gebruiken van de gegevens, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in gevallen die wettelijk zijn toegestaan en in die welke wij informeren u in dit document.

Uw verzoek om verbinding te maken impliceert noodzakelijkerwijs uw toestemming voor de aangegeven behandelingen.

De publicatie van opmerkingen en inhoud op sociale netwerken wordt openbare informatie, dus gebruikers moeten extra voorzichtig zijn wanneer ze besluiten hun persoonlijke informatie te delen. MuebleDesign is niet verantwoordelijk voor de informatie die gebruikers op de pagina invoeren. Mensen van wie de persoonlijke gegevens zijn gepubliceerd of in opmerkingen zijn opgenomen, kunnen MuebleDesign echter verzoeken deze te annuleren.

U kunt op elk moment het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet uitoefenen, de verwerking van uw gegevens beperken, of rechtstreeks bezwaar maken tegen de verwerking, of het recht op overdraagbaarheid ervan uitoefenen. Dit alles schriftelijk, vergezeld van een kopie van een officieel document dat u identificeert, gericht aan MuebleDesign. Als u het niet eens bent met de behandeling, heeft u ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

3. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE (contactpersoon):

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en wat zijn de contactgegevens?

Identiteit: FURNISHYOURSPACE SL - CIF: B67094375
postadres: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona
Functionaris Gegevensbescherming (DPD): INRICHTING UW RUIMTE SL
Telefoon: +34931706086
Neem contact op met DPD: info@muebledesign.com

A-Beleid voor de bescherming van minderjarigen

Degene die de gegevens verstrekt via de formulieren op deze website en de behandeling ervan accepteert, verklaart formeel ouder te zijn dan 14 jaar.

Toegang tot en gebruik van de portal is verboden voor minderjarigen onder de 14 jaar.

MuebleDesign herinnert mensen van wettelijke leeftijd die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is als een minderjarige hun gegevens opneemt om een product aan te vragen.

Het informeert hen ook dat er computerprogramma's zijn om het browsen te beperken door bepaalde inhoud te filteren of te blokkeren.

B-Links naar andere websites

De links die u op deze website kunt vinden, zijn een service aan gebruikers. Deze pagina's worden niet beheerd of gecontroleerd door MuebleDesign, daarom is MuebleDesign niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch vallen ze onder deze juridische kennisgeving. Als u deze websites bezoekt, moet u er rekening mee houden dat hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

4. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIONELE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving die erop van toepassing is.

Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de bepalingen van deze bepalingen en hun uitleg, toepassing en naleving. De gebruiker doet, op grond van de aanvaarding van de voorwaarden in deze juridische kennisgeving, uitdrukkelijk afstand van elk ander rechtsgebied dat met hem overeen zou kunnen komen.

In ieder geval, binnen de Spaanse jurisdictie, als de wetgeving onderwerping aan een specifieke jurisdictie toestaat, doet de gebruiker uitdrukkelijk afstand van de jurisdictie die kan overeenkomen en onderwerpt hij zich vrijwillig aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van La Seu De Urgell.

5. ALGEMENE VOORWAARDEN

A-VOORWAARDEN

Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van goederen van de leverancier aan de koper en prevaleren boven alle andere contractcommunicatie of documentatie door de koper. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om de rechten van de koper als consument aan te tasten of te schaden, maar om hen veiligheid en gemoedsrust te bieden bij het bezoeken en kopen via www.MuebleDesign.com

Deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd als de Aanbieder hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

De Leverancier heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, maar dat recht heeft geen invloed op de bestaande voorwaarden (inclusief eventuele speciale of afwijkende voorwaarden en voorwaarden die door de Koper zijn aanvaard op het moment van aankoop).

Indien de koper de levering van de goederen aanvaardt, geldt dit als sluitend bewijs van aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden.

De voorwaarden die zowel van toepassing zijn via (hierna de website) worden door de koper geaccepteerd vanaf het moment dat hij een bestelling bij MuebleDesign formaliseert en daarmee alle Algemene Voorwaarden accepteert.

De koper wordt geïnformeerd over zijn bestelling via de e-mail die op de website is geregistreerd wanneer hij de bestelling formaliseert, wanneer hij de betaling verricht, wanneer de bestelling in afwachting is van voorbereiding, wanneer de bestelling in voorbereiding is, wanneer de bestelling in verzending is, wanneer MuebleDesign een door het transportbedrijf aangeboden trackingnummer heeft en wanneer de bestelling is afgeleverd; Deze laatste stap kan gepaard gaan met een e-mail of telefoontje om de mening van de service en de tevredenheid van de koper te weten te komen om onze kwaliteit van de klantenservice te verbeteren. Rekening houdend met het vorige lid, aanvaardt de koper de leveringstermijnen vermeld in alle productfiches en factuur. We sturen u echter een e-mail met aanvullende informatie over de voortgang van de bestelling. Lees de rubriek "Leveringen".

Elke claim van de koper moet schriftelijk worden ingediend op het adres van de leverancier door contact op te nemen met het e-mailadres van de klantenservice op: postventa@muebledesign.com

Onder werkdagen worden verstaan alle niet-openbare dagen in Spanje, van maandag tot en met vrijdag beide inbegrepen.

De afmetingen van sommige producten kunnen minimaal worden beïnvloed ten opzichte van de aangekondigde meting (+/- 1 %) evenals de tonaliteit of het materiaal van het product, kunnen de afbeeldingen van het product ook anders worden gezien, afhankelijk van de browser of het apparaat waarmee ze worden bekeken, daarom is de koper het gevolg van de aankoop van de producten en de acceptatie van de bovenstaande verkoopvoorwaarden bij het doen van een aankoop in MuebleDesign.

Alle producten hebben een fabrieksgarantie van maximaal 2 jaar, MuebleDesign is niet verantwoordelijk voor een slechte montage of oneigenlijk gebruik van de gekochte producten.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor bestellingen die op het moment van levering aan de vervoerder of het logistieke bureau zijn afgewezen.

Herroeping na 14 kalenderdagen na ontvangst van het product wordt om welke reden dan ook niet geaccepteerd. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 3/2014, van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd door Koninklijk Wetsbesluit 1 / 2007 van 16 november).

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

a) De levering van goederen volgens specificaties van de consument en gebruiker of duidelijk gepersonaliseerd.
b) De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
c) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
d) De levering van verzegelde geluids- of video-opnamen of verzegelde computerprogramma's die na levering door de consument en gebruiker zijn ontzegeld.

MuebleDesign is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door transport, aangezien het een externe dienst is die buiten onze controle ligt. Elke claim in dit verband zal rechtstreeks bij het transportbedrijf worden ingediend. Op het moment van aankoop contracteert u deze service buiten onze bevoegdheid, dus u heeft 24 uur vanaf de ontvangst van de bestelling om MuebleDesign op de hoogte te stellen van elk duidelijk incident veroorzaakt door slecht transport door het logistieke bureau door zo snel mogelijk contact op te nemen. info@muebledesign.com

B. BESTELLINGEN

Om een bestelling te plaatsen, moet de koper het proces gebruiken dat wordt beschreven in het aankoopproces via www.MuebleDesign.com en de betaling formaliseren via bankoverschrijving, met een creditcard / betaalpas, met het betalingssysteem Financiering of rembours. U kunt de bestelling ook verwerken door contact op te nemen met info@muebledesign.com en voer de betaling uit per bankoverschrijving volgens de stappen die via e-mail op de genoemde afdeling worden aangegeven.

Alle orderfacturen worden automatisch gegenereerd zodra de betaling is geformaliseerd en gevalideerd door de begunstigde bank. Facturen kunnen worden aangevraagd vanuit het privégedeelte van het account als klant door naar www.MuebleDesign.com te gaan en toegang te krijgen met de eerste registratie-e-mail en het privéwachtwoord van elke gebruiker, of het standaardwachtwoord als de bestelling is verwerkt via e- mail. Ze zijn ook te bestellen via het e-mailaccount info@muebledesign.com.

Alle bestellingen van goederen worden beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te verwerven in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan aanvaarding door de Leverancier. De Leverancier kan ervoor kiezen een bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren.

De koper kan de status van zijn bestelling op elk moment raadplegen door naar de privéregistratiesectie van de gebruiker te gaan en daar de factuur van de bestelling te downloaden zodra de betaling is geformaliseerd en gevalideerd door de bank of door via e-mail contact op te nemen met info@muebledesign.com met een reactietermijn van genoemde afdeling van 24-48 uur op werkdagen binnen kantooruren.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Exclusief verzend- en administratiekosten. www.MuebleDesign.com behoudt zich het recht voor om genoemde prijs te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, evenals de verwijdering van de productcatalogus of voorraad van een item of de introductie van nieuwe.

De gekochte producten moeten worden betaald na het plaatsen van de bestelling via een van de geselecteerde betaalmethoden die in het aankoopproces worden beschreven, afhankelijk van de door elke koper gekozen betaalmethode. Geen enkel product kan worden gereserveerd zonder voorafgaande betaling na voltooiing van de bestelling.

De kosten van handling en verzending komen in ieder geval voor rekening van de klant en worden vermeld in de winkelwagen en in de bestelling.

Alle producten die moeten worden gemonteerd, worden gedemonteerd geleverd met de bijbehorende montage-instructies in de doos. De prijzen op www.MuebleDesign.com zijn exclusief montage van de artikelen die dit nodig hebben.

C-ZENDINGEN / LEVERINGEN EN LEVERTIJDEN

Het materiaal wordt perfect verpakt en beschermd in de doos geleverd. Als u om welke reden dan ook opdracht geeft om het uit te pakken voordat het zijn eindbestemming heeft bereikt, valt eventuele veroorzaakte schade buiten onze verantwoordelijkheid.


Verzending en verkoop

Zendingen zijn beschikbaar voor het schiereiland en de Balearen in het geval van Spanje en voor de volgende Europese landen: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Republiek, Tsjechië, Roemenië, Zweden en Oekraïne.

De levertijd is afhankelijk van de producten en de provincie waarnaar de zending wordt verzonden, en begint in ieder geval te tellen vanaf het moment dat www.MuebleDesign.com het orderbedrag ontvangt. Als algemene regel geldt dat bestellingen die op werkdagen voor 13:00 uur zijn ontvangen, dezelfde dag worden verwerkt met een levertijd van 3 tot 15 werkdagen, bestellingen die na 13:00 uur worden ontvangen, worden de volgende werkdag geleverd.

Door te kopen op www.MuebleDesign.com accepteert en begrijpt u dat de beschikbaarheid van de producten te allen tijde wordt gerapporteerd in het bestand van elk product onder de beschrijving van hetzelfde, met vermelding van de verwachte periode die kan toenemen volgens oorzaken die niet kunnen worden gecontroleerd door MuebleDesign, in geval van variaties in genoemde leveringstermijn, verbindt MuebleDesign zich ertoe u op de hoogte te stellen van de incidenten die de onvoorziene vertragingen veroorzaken en om de betaling van het aankoopbedrag en de teruggave van de bestelling te doen in het geval dat uw verzoek tot niet-naleving is.

Binnen deze termijn is MuebleDesign niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in leveringen als gevolg van procedures van derden, zoals logistieke agentschappen, importvertragingen of douanebeheer.

De leverancier verbindt zich ertoe de aankoop af te leveren op het dichtstbijzijnde punt op zijn portaal waartoe de bestelwagen toegang heeft. Als u wilt dat de vervoerder het pakket tot aan de deur van uw appartement aflevert, moet u dit rechtstreeks melden en de extra servicekosten voor uw rekening nemen. Het afleveradres is het adres dat op uw orderfactuur staat vermeld; Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang u kiest voor onze standaard koeriersdienst.

De koper moet zich ervan bewust zijn dat alle risico's van alle goederen op de koper overgaan bij levering van de goederen op het afleveradres van de klant en dat de koper daarna, ook tijdens eventuele latere transittijden, verantwoordelijk is voor de goederen en verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met op de goederen, inclusief doorvoer, invoerrechten, lokale belastingen en verzekeringskosten.

MuebleDesign verbindt zich ertoe de goederen af te leveren op het adres van de koper, op voorwaarde dat de koper kiest voor onze standaard koeriersdienst.

Wanneer de koper de ophaling en levering van goederen uit onze magazijnen organiseert met ondersteuning van een derde partij, dan is de levertijd voor rekening en risico van de koper.

MuebleDesign zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de overeengekomen data voor de levering van de goederen op het afleveradres en de overeengekomen termijnen voor afhaling door de koper of een derde partij. Wanneer MuebleDesign echter niet in staat is om een overeengekomen datum te halen, zal het de koper hiervan op de hoogte stellen, die ofwel kan instemmen met een nieuwe datum of, in het geval van een niet-naleving van een overeengekomen datum voor levering op het leveringsadres, ontvangt u een terugbetaling.

De goederen gaan pas over op de koper op het moment van volledige betaling van de prijs en levering van de goederen op het afleveradres. De risico's van de goederen gaan over op de koper bij levering van de goederen op het afleveradres. Houd er rekening mee dat onze vervoerders alleen leveren op het adres van de klant tot aan de deur van het adres, zolang dit gemakkelijk bereikbaar is.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verpakking en de koopwaar zorgvuldig te onderzoeken op eventuele schade, onmiddellijk na afhaling of ontvangst bij een externe leverancier. Als er schade is, bijvoorbeeld als de verpakking tekenen vertoont van breuk of verplettering, of tekenen van onjuist transport of verkeerd gebruik, moet de koper de leverancier per e-mail op de hoogte stellen via postventa@muebledesign.com In de 24 uur volgend op de levering van de bestelling aan, daarna kan MuebleDesign niet verantwoordelijk worden gehouden.

Export buiten de EU

Bestellingen geplaatst in landen buiten de Europese Unie en gemaakt voor export, de koper is verantwoordelijk voor de kosten van intrekking door de douane en transport van de douane naar het door de klant gekozen afleveradres.

D-BILLING

MuebleDesign zal een vereenvoudigde factuur voor de bestelling genereren zodra de betaling is geaccepteerd en ontvangen, zolang het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 3000 in overeenstemming met de huidige wetgeving. Bestellingen groter dan dit bedrag kunnen niet worden verwerkt als u uw DNI of NIF niet op de hoogte stelt.

Als u een factuur wilt aanvragen, moet u dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling doen door een e-mail te sturen naar: info@muebledesign.com anders kan het niet worden gegenereerd.

We herinneren u eraan dat MuebleDesign niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de juistheid van uw gegevens.

E-BETAALMETHODEN

De prijzen van alle op onze website getoonde producten zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten behalve aanbieding of promotie. Verzendkosten worden automatisch berekend bij het toevoegen van een product aan de winkelwagen op basis van gewicht, bestelvolume en plaats van levering.

De totale prijs, inclusief btw en levering, wordt weergegeven door op "winkelwagen" te klikken en wordt geaccepteerd voordat de bestelling wordt bevestigd.

De bestelling en de leveringskosten moeten volledig betaald zijn voordat de bestelling als verwerkt en gevalideerd wordt beschouwd.

De bestelling wordt verwerkt door MuebleDesign zodra de betaling is geaccepteerd, behalve in gevallen waarin anders is overeengekomen, in welk geval de betalingsvoorwaarden die voorkomen in het contract tussen MuebleDesign en de klant prevaleren.

Zodra MuebleDesign de betalingsbevestiging van de koper heeft ontvangen, sturen we een e-mail met de orderbevestiging (inclusief details van de bestelde goederen en de prijs.

De totale prijs die de koper voor de goederen betaalt, wordt weergegeven in het winkelwagentje en op uw factuur. MuebleDesign behoudt zich het recht voor om de verkoopprijs aan te passen om rekening te houden met eventuele prijsverhogingen van onze leveranciers, het opleggen van nieuwe belastingen of heffingen of typografische fouten.

In het geval dat een product verschijnt met een onjuiste prijs als gevolg van het bovenstaande (zie de vorige paragraaf), heeft MuebleDesign het recht om elke bestelling met de verkeerde prijs te weigeren of te annuleren. Als uw betaling is verwerkt en uw bestelling vervolgens is geannuleerd, zal MuebleDesign onmiddellijk het volledige bedrag van het verwerkte bedrag terugbetalen.

Betaling vindt plaats op het moment van bestellen, ongeacht de opgegeven of aangegeven wachttijd.

1.BETALING MET CREDIT- OF DEBITKAART VIRTUELE REDSYS POS.

Wij garanderen vertrouwelijkheid bij de overdracht van gegevens op internet. We gebruiken het STRIPE-platform voor kaartbetalingen. Dit systeem zorgt voor de identiteit van de verkoper, garandeert de integriteit van het bericht en versleutelt de gegevens met een SSL-codering tot 128 bits, wat garandeert dat als iemand de communicatie onderschept, deze deze niet kan interpreteren.

Veiligheidsnormen.

Om frauduleus gebruik van creditcards te voorkomen, hebben banken, VISA, MASTERCARD ... nieuwe veiligheidsnormen ontworpen die de authenticiteit van de kaartgebruiker certificeren. Daarom moet u een beveiligingscode of verificatiecoördinatensysteem van uw bank hebben om een veilige aankoop te doen.

De op te vragen gegevens zijn:
-Kaartnummer.
-Vervaldatum.
- Cryptogram, 3-cijferig nummer op de voorkant van de kaart.

2. BETALING DOOR OVERSCHRIJVING.

Als de betaling per bankoverschrijving is gedaan. De verwerking van de bestelling begint wanneer we het betalingsbewijs hebben ontvangen op: info@muebledesign.com waar u in het onderwerp de referentie van de bestelling moet aangeven.

Gegevens voor overdracht.

De essentiële en noodzakelijke gegevens voor u om ons de overdracht te sturen, zijn de volgende:

- Begunstigde:
- Klantaccountcode:
- Richting:
- Bestelreferentie: Het is essentieel dat u de bestelreferentie vermeldt die wij u per e-mail hebben toegestuurd. Anders kan de bestelling niet worden geïdentificeerd en kan daarom niet worden verwerkt.


Als de bestelling is geselecteerd met de betaalmethode per bankoverschrijving en de betaling niet binnen 7 werkdagen is gedaan, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

OPMERKING: de beschikbaarheid van de producten kan per minuut verschillen en ze worden niet gereserveerd totdat de betaling van de bestelling op de rekening is gevalideerd, dus MuebleDesign is niet verantwoordelijk voor de voorraadvariatie vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst totdat de betaling op de rekening is gevalideerd .


3. TEGEN VERGOEDING

De betaling vindt plaats op het moment dat het transportbedrijf het pakket bij de ontvanger aflevert.

Met deze betaalmethode wordt de bestelling doorgegeven aan het magazijn zodra de bestelling is geplaatst en verzonden zodra is bevestigd dat de bestelgegevens correct zijn.

Deze vorm van betaling heeft een commissie die door het transportbureau in rekening wordt gebracht voor verzekering en geldverwerking. Deze commissie is 5% op de totale terugbetaling.

Om deze commissie die door de vervoerder in rekening wordt gebracht te vermijden, kunt u de betalingsvorm Overboeking / Inkomsten selecteren.

Deze vorm van betaling is beperkt tot het Spaanse grondgebied (schiereiland en de Balearen).

4. FRACTIONELE BETALINGEN

Betaal voor uw aankoop tot 12 maanden. De goedkeuring van de financiering gebeurt volledig online, zonder tijdrovende formulieren, papierwerk of procedures door de klant. Financiering mogelijk voor bestellingen kleiner dan of gelijk aan € 2.500.

De gebruiker aanvaardt dat al zijn persoonlijke gegevens volledig worden overgedragen aan: Stel mij uit vanaf het moment dat de gebruiker is begonnen met het contracteren van de uitgestelde betalingsdienst die door laatstgenoemde wordt aangeboden op het moment van keuze van de betaalmethode. Deze aanvaarding wordt uitgebreid tot derden die toegang moesten hebben tot de bestanden voor de succesvolle afsluiting van het contract.

Als u vragen heeft over de betaling, kunt u contact opnemen met Aplazame op 91 060 52 33 of via e-mail hallo@aplazame.com

F-KORTINGSCOUPON

Regels voor het gebruik van kortingsboncodes: kortingsbonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, acties of uitverkoop. Zodra u uw kortingscode in het couponveld heeft ingevoerd bij het openen van de winkelwagen, wordt de korting in mindering gebracht op het uiteindelijke bedrag, terwijl het algemene kortingspercentage automatisch wordt verrekend zonder dat u iets hoeft te doen. Het is niet mogelijk om twee kortingscodes in dezelfde bestelling te gebruiken. Als je twee kortingscodes hebt, moet je dus kiezen welke je wilt gebruiken, zolang de geldigheidsduur nog niet is verstreken.

G-AANBIEDERSRECHTEN

MuebleDesign behoudt zich het recht voor om elk product van het web te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder enige aansprakelijkheid.

MuebleDesign behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren, in welk geval het volledige bedrag van de bestelling zal worden betaald.

Prijzen zijn niet gegarandeerd voor een bepaalde periode. MuebleDesign behoudt zich het recht voor om de weergegeven prijzen bij te werken en zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

In het geval dat enige betaling door de koper wordt vertraagd of niet betaald na 7 kalenderdagen vanaf het plaatsen van de bestelling, zal MuebleDesign de levering van de goederen onmiddellijk staken of opschorten totdat de volledige betaling door de leverancier is ontvangen.

H-CONSUMENTENRECHTEN

Dit hoofdstuk verwijst naar de aanvullende rechten van kopers, die hun retourrecht kunnen uitoefenen in geval van levering van defecte producten.

1- Retourneren van defecte producten

Alle klanten hebben het recht om defecte of niet-conforme artikelen te retourneren wanneer ze naar behoren zijn opgemerkt door onze after-sales service.

waarnemingen:

De artikelen op de site geven informatie over afmetingen en kleuren die de werkelijkheid benaderen. Ze zijn echter niet 100% betrouwbaar, omdat kleuren anders kunnen worden waargenomen dan de werkelijkheid op basis van de schermen die we gebruiken, licht- en contrastniveaus en andere omstandigheden buiten onze site.

We nodigen u uit om in speciale gevallen van twijfel over de juistheid van de afbeeldingen alle informatie te verifiëren bij onze technische afdeling. Wij luisteren graag naar u en helpen u graag verder. Alle retourzendingen om technische redenen van dit type zijn de verantwoordelijkheid van de klant, die de verzendkosten moet dragen.

2- Garanties

Al onze producten hebben een garantie van 2 jaar vanaf de factuurdatum tegen fabricagefouten, met uitzondering van ons Outlet assortiment of producten geleverd voor professioneel gebruik die zullen genieten van een garantie van 1 jaar vanaf ontvangst van het product door de consument. Deze garantie is in geen geval van toepassing op schade veroorzaakt door de consument of schade die kan ontstaan ​​door het gebruik van de producten door natuurlijk weer of slecht weer. De garantie vervangt het artikel zo vaak als nodig is zonder kosten. Wanneer MuebleDesign het artikel echter niet meer kan aanbieden vanwege een fabricage- of voorraadfout, zal MuebleDesign tijdig de huidige waarde van het betreffende artikel terugbetalen.

3- Intrekking

De koper heeft het recht om binnen 14 dagen van elke aankoop af te zien zonder rechtvaardiging (voor meer informatie, zie de paragraaf gereserveerd voor HERROEPING).

I-RETOURBELEID

Voor alle retourgevallen moet de klant onze service op de hoogte stellen after-sales via e-mailcommunicatie: postventa@muebledesign.com binnen 24 uur na levering op het adres aangegeven in de bestelling, met vermelding van uw bestelnummer en foto's zodat de service the aftersales kan de oorzaken van terugkeer zien. In geval van weigering van de bestelling door de klant naar het aangegeven adres of naar het transportbureau zonder rekening te houden met de hierboven aangegeven procedure, zal de klant de transportkosten moeten dragen voor het terugzenden van de goederen naar onze faciliteiten

MuebleDesign zal in geen geval de verzendkosten goedkeuren in geval van weigering van levering van de bestelling die niet is geverifieerd door onze after-sales afdeling of terugzending van de bestelling vanwege de afwezigheid van de klant naar het afleveradres dat in de bestelling is aangegeven.

Bij het accepteren van de levering moeten kopers voorzichtig zijn bij het openen van het pakket. MuebleDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan producten tijdens het uitpakken door de klant indien deze bijvoorbeeld een mes gebruikt om de beschermingen en verpakkingsartikelen te verwijderen. Al onze producten zijn extreem goed beschermd.

Advies: Wees geduldig bij het uitpakken en gebruik het juiste gereedschap om beschadiging van de onderdelen te voorkomen.

Indien na 2 afleverpogingen, zonder dat de koper is verschenen op het afleveradres dat in de bestelling is aangegeven, de vervoerder bij elke afleverpoging een briefje achterlaat waarop contact met hem wordt opgenomen om zo snel mogelijk een aflevering te regelen tijdens de openingstijden van de afleveringen.

De bestelling wordt onmiddellijk teruggestuurd naar de magazijnen van MuebleDesign. Bij een nieuwe retourzending (na 2 pogingen) zijn de retour verzendkosten voor rekening van de klant. Deze laatste kan altijd vragen om de bestelling af te leveren bij een afhaalpunt door het verzoek per e-mail te sturen naar info@muebledesign.com.

Wanneer een bestelling om welke reden dan ook niet door ons transportbedrijf is afgeleverd zonder MuebleDesign hiervan op de hoogte te stellen, zal de bestelling terugkeren naar onze faciliteiten en zijn dezelfde voorwaarden als vermeld in de vorige paragraaf van toepassing.

De koper dient het afleveradres te verifiëren bij het plaatsen van de bestelling om levering op het verkeerde adres te voorkomen. In geval van doorverwijzing van de bestelling naar het juiste adres, zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

Leveringen die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege moeilijkheden bij het bereiken van het aangegeven adres (moeilijk bereikbare trappen of paden) hebben een extra prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht voor de retourzending. In het geval dat het afleveradres locatieproblemen heeft, moet dit vooraf worden gemeld zodat de chauffeur er rekening mee kan houden. MuebleDesign zal vooraf overleg plegen met het transportbureau om de mogelijkheid van levering te kennen. Als je wilt, kun je contact opnemen met onze klantenservice via: info@muebledesign.com en controleer de afmetingen (vooral de tafels en banken) om leveringsproblemen te voorkomen.

Bij constatering van gebreken in de verpakking of in het product geldt één van deze bepalingen:

1- Defecte verpakking

De koper dient de levering in ontvangst te nemen in geval van schade aan de verpakking die de producten duidelijk niet heeft aangetast.. U moet de goederen bewaren met de vermelding op de leveringsbon "onder voorbehoud van uitpakken" en een foto maken om per e-mail te verzenden naar postventa@muebledesign.com om door te gaan met de juiste claims bij het transportbureau.

In het geval dat de koper de levering weigert zonder de hierboven vermelde reden en zonder onze service op de hoogte te stellen aftersales, is de klant verantwoordelijk voor elk verlies van de bestellen en economische gevolgen die deze afwijzing zal veroorzaken.

2- Defecte artikelen:

Het is de plicht van elke klant om de goederen te inspecteren zodra ze zijn ontvangen op het leveringsadres dat in de bestelling wordt vermeld.

Als er een duidelijk merkbare impact is op de levering (defecte, niet-conforme of onvolledige levering) moet de klant op de leveringsbon vermelden "pakket beschadigd / onderworpen aan controle".

Indien de vervoerder geen leveringsbon verstrekt, dient de koper contact met ons op te nemen via e-mail op: postventa@muebledesign.com binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling, anders kan de klant het incident niet claimen, en dit wordt niet geaccepteerd door MuebleDesign.

Als de levering aan een derde partij wordt gedaan, heeft de klant maximaal 72 uur om een claim in te dienen over het waargenomen incident en volgt hij de procedure om onze service op de hoogte te stellen aftersales.

In alle gevallen moet de klant foto's maken van de pakketten en de goederen die naar de e-mail moeten worden verzonden postventa@muebledesign.com met het retourverzoek, binnen 24 uur. De afdeling aftersales zal bepalen of de retour wordt geaccepteerd of niet, afhankelijk van de staat waarin: de producten worden gevonden.

De koper moet de beschadigde of defecte goederen voorbereiden zodat onze vervoerder: de verzamelen en terugbrengen naar onze faciliteiten. De drager de wordt opgehaald op het afleveradres van de klant aangegeven in de eerste bestelling.

De goederen die als defect of niet-conform worden beschouwd, worden vervangen door een nieuwe met dezelfde kenmerken. Deze vervanging wordt zo snel mogelijk verwerkt vanaf de datum waarop de klant de leverancier op de hoogte stelt van het defect. We behouden ons echter het recht voor om restitutie of compensatie aan te bieden. Elk defect wordt door de klant gratis vervangen en geleverd binnen de termijn volgens de voorraad van het moment en Aan het bij de bestelling aangegeven afleveradres.

MuebleDesign zal de goederen onderzoeken en bepalen of de fout bij de koper, het uitvoeringsbureau of de leverancier ligt. Indien het gebrek door de koper is veroorzaakt, behoudt MuebleDesign zich het recht voor om de verwerking van het verzoek te weigeren. Wanneer de geretourneerde goederen beschadigd zijn door toedoen van de koper, is deze verantwoordelijk en zal deze de kosten van het herstel van deze schade moeten dragen.

MuebleDesign behoudt zich het recht voor om elk incident te weigeren wanneer het artikel niet wordt geretourneerd in de originele verpakking, open, niet geëtiketteerd, in slechte staat, uitgepakt of gebruikt. Hetzelfde geldt wanneer het retourverzoek wordt verzonden na 24 uur na ontvangst van de goederen, Behalve een levering aan derden in welk geval deze 72 uur zal duren.

3- Intrekking:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste van die goederen materieel in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via MuebleDesign, Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona, per telefoon +34931706086 of per e-mail postventa@muebledesign.com uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling met betrekking tot de uitoefening door u van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige periode verstrijkt en dat de goederen verplicht worden geretourneerd in de originele verpakking en montage-instructies en accessoires.

Gevolgen van intrekking

In het geval van herroeping van uw kant, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste leveringsmethode) die wij aanbieden) zonder elke onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. De kosten van het retourneren zijn altijd voor rekening van de klant. We zullen overgaan tot het doen van genoemde terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt bepaald; U maakt in ieder geval geen kosten door de vergoeding. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat u een bewijs van retournering hebt ingediend, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst is voldaan.

U moet de goederen rechtstreeks retourneren of leveren aan MuebleDesign, Calle E nº5, Polígono Industrial La Seu. 25700, La Seu d'Urgell (Lleida), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te herroepen. De termijn wordt als vervuld beschouwd als u de goederen retourneert voordat deze termijn is verstreken. U moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere manipulatie dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

- Ter attentie van MuebleDesign, Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona, telefonisch +34931706086 of per post postventa@muebledesign.com
- Hierbij deel ik u / wij mededelen (*) dat ik mij terugtrek / wij terugtrekken uit onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*)
- Bestelling op / ontvangen op (*)
- Naam van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers
- Woonplaats van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers
- Handtekening van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend) "
- Datum

(*) Schrappen wat niet past.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

a) De levering van goederen volgens specificaties van de consument en gebruiker of duidelijk gepersonaliseerd.
b) De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
c) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. De waardevermindering van de producten en pakketten als gevolg van de verschillende behandeling, kenmerken en werking ervan, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant, die MuebleDesign zal belonen voor schade.

Indien de retour niet kan worden geaccepteerd vanwege het niet voldoen aan de door MuebleDesign aangegeven voorwaarden, heeft de klant geen recht op restitutie van de bedragen die overeenkomen met de geretourneerde producten.

In dit geval kan de klant de retourzending van het niet geaccepteerde product binnen 24/72 uur aanvragen, in dit geval uitgaande van de nieuwe verzendkosten. Indien de opdrachtgever deze mogelijkheid afwijst, behoudt MuebleDesign zich het recht voor de betreffende producten en het daarbij behorende bedrag te behouden.

4- Annulering:

Bestellingen die al door MuebleDesign zijn verwerkt of verzonden, kunnen niet worden geannuleerd en moeten worden afgeleverd op het afleveradres dat de koper aanvankelijk in de bestelling heeft aangegeven. Voordat het bedrijf de bestelling verzendt, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om hun bestellingen te annuleren. Na deze fase is de annulering niet meer van toepassing. De klant dient contact op te nemen met onze afdeling postventa@muebledesign.com om deze annulering aan te vragen, per e-mail om annulering door een andere persoon te voorkomen en om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Eventuele kosten van de leverancier worden in ieder geval in mindering gebracht op het te vergoeden totaal.

Wij vergoeden het overeenkomstige bedrag binnen maximaal 15 dagen na acceptatie van de procedure.

J - RUIL EEN PRODUCT IN VOOR EEN ANDER

U kunt geen productwijziging aanvragen als de bestelling al uit onze magazijnen is en onderweg is. De wijziging van het artikel wordt aanvaard wanneer de bestelling in voorbereiding is of wanneer deze wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. Deze wijziging kan alleen worden aangevraagd voor een ander product dat niet op de factuur staat vermeld.

In ieder geval moet de koper contact opnemen met: info@muebledesign.com.

Alle kosten in verband met het retourneren van de wijziging en de nieuwe verzonden zal de verantwoordelijkheid van de koper. U wordt geïnformeerd hoe u te werk moet gaan voor het retourneren van de artikelen, maar ook: van betaling van het verschil van het bedrag van de artikelen of de terugbetaling op uw rekening.

L- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MuebleDesign is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook. Afgezien van wat door de wet wordt geïmpliceerd, zal, wanneer de koper als consument handelt, in het geval van schending door MuebleDesign van een van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de koper, de aansprakelijkheid beperkt zijn tot schade die in geen geval de prijs zal overschrijden van de goederen.

M- OVERMACHT

MuebleDesign is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of schending van een van zijn verplichtingen, als de vertraging of het falen het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot oorlogshandelingen, pandemieën, epidemieën of andere ziekten van welke aard dan ook. algemeen, ongevallen, branden, stakingen, gedwongen sluitingen, gebrek aan communicatie, vertragingen of bewaring van producten bij de douane, met inbegrip van computer- of telecommunicatiesystemen, storingen in apparatuur of faciliteiten of het tekort of de onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron, en MuebleDesign heeft recht op een redelijke verlenging van haar verplichtingen.

N- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

Voor elk verschil dat wordt veroorzaakt door de schending van de verkoopvoorwaarden, zullen de twee partijen zich onderwerpen aan een gerechtelijke procedure voor de rechtbanken of tribunalen van La Seu d'Urgell, waarbij ze afstand doen van hun eigen


Nieuwsbrief | Nieuws en aanbiedingen

Schrijf je in en ontvang een EXTRA COUPON van 5%

Ik accepteer de Vul je e-mailadres in
Product succesvol toegevoegd aan de productvergelijking!