VERKOOPVOORWAARDEN

Sociaal object

(Icon Mobel) is een bedrijf dat zich toelegt op de verkoop van meubels en decoratieve accessoires voor particulier en professioneel (groothandel en detail).

  1.  In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/220 van 11 juli betreffende de dienst voor informatie en elektronische handel en onder de informatieplicht, behoren de volgende gegevens toe aan de entiteit die de website serca.es beheert

Geregistreerde naam: FURNISHYOURSPACE SL

Hoofdkantoor: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona

Telefoon: +49 211 737 100 81 (alleen in het Engels)

E-mail: info@iconmobel.de

BTW-nummer: B67094375

"Beslechting van onlinegeschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu /consumenten/odr/ .

 

Register:

Intellectuele en industriële eigendom
Spaanse en internationale wetten op intellectueel en industrieel eigendom beschermen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van alle elementen op deze site, inclusief handelsmerken, formaten, grafisch ontwerp, teksten, afbeeldingen en documenten die toebehoren aan MuebleDesign. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site en de inhoud ervan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MuebleDesign is uitdrukkelijk verboden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, houdt toegang tot de website geen afstand, overdracht, licentie of toewijzing van genoemde MuebleDesign-rechten in.

 

 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze site te bezoeken, accepteert u zonder voorbehoud de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de site die gebruikers informeert over onze producten.

Elk gebruik van de inhoud van de site voor commerciële doeleinden, distributie, transformatie of communicatie is strikt verboden.

Icon Mobel zal niet reageren op enige schade of schade die zou voortvloeien uit het genoemde gebruik of gebruik van de informatie.

Toegang tot en gebruik van de informatie op deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze maakt.

Het gebruik van de inhoud van deze site voor illegale of beledigende doeleinden is aan geen enkele gebruiker toegestaan. De gebruiker mag de informatie niet beschadigen of scheeftrekken of enige andere handeling uitvoeren die in strijd is met de inhoud van deze juridische kennisgeving.

Icon Mobel zal zich tot het uiterste inspannen om de website naar behoren te laten functioneren, maar garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten.

 

2. GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In overeenstemming met de wet (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en ontwikkelingsregelgeving, wordt u geïnformeerd dat de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uw bestellingen te administreren, u te informeren over onze producten en diensten, maar ook om te reageren en om uw opmerkingen en suggesties door te geven.

We verzamelen informatie over u wanneer u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst voor producten of diensten. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig klantonderzoeken invult, opmerkingen geeft en deelneemt aan wedstrijden. Cookies worden gebruikt om gebruiksinformatie op de site te verzamelen.

We verzamelen ook uw IP-adres om ons te helpen bij het diagnosticeren van problemen op onze server en om de site te beheren. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt, het kan ook worden gebruikt om uzelf in een bepaalde sessie te identificeren.

We vragen u ook om deze aanvullende informatie: voor- en achternaam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, geboortedatum, identiteitsbewijs, telefoonnummer, registratienummer voor professionals en details van de betalingswijze.

Overeenkomstig art. 6, paragraaf 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, als we eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voor de registratie op onze nieuwsbrief, zullen we de benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden in overeenstemming met die toestemming.
U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail bij deze commerciële communicatie. Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres voor dit gebruik, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven dat de gegevens verder worden gebruikt, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in gevallen die wettelijk zijn toegestaan ​​en op basis waarvan wij u informeren in dit document.

Door het invullen van contactformulieren op het web of door het sturen van e-mails of andere informatieverzoeken die naar Icon Mobel worden gestuurd, geeft de belanghebbende zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, evenals voor het verzenden van commerciële communicatie.

MuebleDesign zal persoonlijke gegevens van klanten niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en zal deze niet aan derden verstrekken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokken partij, behalve voor vervoerders waarmee hun bestellingen worden verwerkt zodat zij de logistiek kunnen beheren van het verzenden van de bestellingen die u plaatst. Icon Mobel draagt ​​deze bedrijven op om te voldoen aan de Europese verordening 2016/679. De enige gegevens die nodig zijn voor deze behandeling zijn: (voor- en achternaam, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer).

Evenzo verbindt Icon Mobel zich ertoe het beroepsgeheim te respecteren en de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de informatie te beschermen in overeenstemming met de vereisten bepaald door deze verordening.

Icon Mobel stelt ook de technische en organisatorische voorzieningen op die nodig zijn om informatie te beschermen in overeenstemming met de vereisten van deze verordening en verbindt zich ertoe het beroepsgeheim te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van twee jaar in onze archieven bewaard. U kunt echter op elk moment toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens en de correctie of annulering ervan. U kunt ook hun behandeling beperken, of u rechtstreeks verzetten tegen de behandeling of het recht op overdraagbaarheid van dergelijke gegevens uitoefenen.

De klant stemt ermee in om gecontacteerd te worden via de klantgegevens die aan Icon Mobel zijn verstrekt als het enige informatiemiddel over zijn bestelling, hij kan telefonisch of per e-mail worden gecontacteerd.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens. Icon Mobel behoudt zich het recht voor om dergelijke gegevens onmiddellijk te vernietigen om de rechten van de eigenaar te beschermen. Ook behoudt Icon Mobel zich het recht voor om dergelijke gegevens onmiddellijk te vernietigen, indien u zonder hun toestemming valse informatie heeft verstrekt of die van derden.

Met betrekking tot uw gegevens kunt u ons per e-mail een verzoek sturen via het klantaccount om uw rechten uit te oefenen, deze aanvraag moet vergezeld zijn van een identificatiedocument om te verifiëren dat u degene bent die erom vraagt ​​en dit document moet duidelijk zijn gespecificeerd. Wij herinneren u in dit verband aan de volgende rechten die u heeft:

 - Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen over de verwerking van deze gegevens.

- Recht om de correctie van uw verkeerde gegevens te vragen, of, indien nodig, om de annulering ervan te vragen indien, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn vastgelegd.

- Recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen, in welk geval we ze alleen claims zullen bewaren.

- Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

- Het recht om gegeven toestemming in te trekken. Zonder een dergelijke intrekking tast de rechtmatigheid van eerdere behandelingen op basis van die toestemming aan.

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw rechten bij de verwerking van uw gegevens niet worden gerespecteerd.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine hoeveelheden informatie die op de computer worden opgeslagen en die tot doel hebben de authenticatie van de gebruiker te beheren, de levering van diensten die kunnen worden hersteld en de overdracht van communicatie via internet in overeenstemming met artikel 22 van wet 34/2012 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (LSSI).

De gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij wordt geïnformeerd voordat hij "cookies" op zijn computer opslaat, hij kan ook voorkomen dat ze op zijn harde schijf worden geïnstalleerd en kan tenslotte de geïnstalleerde cookies verwijderen. De gebruiker kan de "cookies" specificeren die kunnen worden geaccepteerd en welke niet, hij kan ook sessie "cookies" accepteren, zodat ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten en op elk moment cookies afzonderlijk kan weergeven en verwijderen.

Je gaat ermee akkoord dat Trustpilot cookies plaatst in je webwinkel om je klanten uit te nodigen meningen te schrijven en deze te kunnen verifiëren. Onthoud dat je de toestemming van je gebruikers nodig hebt en, als de huidige regelgeving dit vereist, je ook je privacybeleid moet bijwerken om aan te geven dat je cookies van derden van Trustpilot gebruikt.

SOCIAAL NETWERK

U stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid door ons te volgen op Twitter of Facebook. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat MuebleDesign toegang heeft tot de verwerking van uw gegevens in de Vriendenlijst en het feit dat de publicaties van Icon Mobel-producten op uw muur verschijnen.

In overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens van de volgers van MuebleDesign op Twitter of Facebook, zullen worden opgenomen in een bestand waarvan de eigenaar MuebleDesign om u op de hoogte te houden via Twitter of Facebook op nieuws met betrekking tot MuebleDesign-activiteiten.

Overeenkomstig art. 6, paragraaf 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, als we eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voor de registratie op onze nieuwsbrief, zullen we de benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden in overeenstemming met die toestemming.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail bij deze commerciële communicatie.

Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres voor dit gebruik, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven dat de gegevens verder worden gebruikt, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in gevallen die wettelijk zijn toegestaan ​​en op basis waarvan wij u informeren in dit document.

Uw aansluitingsverzoek impliceert noodzakelijkerwijs uw toestemming voor de aangegeven behandelingen.

Gebruikers moeten daarom bijzonder oplettend zijn bij het delen van hun persoonlijke informatie als opmerkingen en publicaties op sociale netwerken.

De personen van wie de persoonsgegevens zijn gepubliceerd of in de opmerkingen zijn opgenomen, kunnen Icon Mobel om annulering verzoeken.

MuebleDesign is echter niet verantwoordelijk voor de informatie die gebruikers op zijn pagina hebben ingevoegd.

U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen, de verwerking van uw gegevens beperken of zich rechtstreeks verzetten tegen de behandeling, of het recht op overdraagbaarheid uitoefenen. Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij MuebleDesign en vergezeld gaan van een kopie van een officieel identificatiedocument. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, in geval van onenigheid over de verwerking.

 

3. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE:

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van contactgegevens?

Identiteit: FURNISHYOURSPACE S.L. - CIF: B67094375

Postadres: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona
Gedelegeerde voor gegevensbescherming (DDP): FURNISHYOURSPACE S.L.
Telefoon: +49 211 737 100 81 (alleen in het Engels)
DDP-contact: info@iconmobel.de

A-beschermingsbeleid voor minderjarigen.

Wie de gegevens via de formulieren van dit web faciliteert en de behandeling ervan accepteert, verklaart formeel ouder dan 14 jaar te zijn.

Ouderen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen zijn verantwoordelijk wanneer ze hun gegevens invoeren om een ​​product aan te vragen of een bestelling te plaatsen.

Om het gebruik van gegevens door minderjarigen te voorkomen, informeert Icon Mobel u ook dat er software is om de toegang tot en de navigatie tot internet te beperken door bepaalde inhoud te filteren of te blokkeren.

B-Links van andere Site.

Icon Mobel wijst erop dat haar privacybeleid kan verschillen van dat van de webpagina's op deze website. Deze pagina's worden niet beheerd door MuebleDesign en vallen ook niet onder deze juridische kennisgeving.

Icon Mobel kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden. De links op deze site zijn een service aan gebruikers.

 

4. VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN
A-VOORWAARDEN


Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop van goederen tussen Icon Mobel (leverancier) en de klant (koper) en prevaleren boven elk ander contract of document. Het doel van deze algemene voorwaarden is om veiligheid en rust te bieden bij het openen en kopen via www.MuebleDesign.com

Deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd indien Icon Mobel hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

Icon Mobel heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, maar dit recht heeft geen invloed op de voorwaarden voorafgaand aan deze wijziging.

De klant gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling op www.IconMobel.com.

De klant wordt op de hoogte gebracht van zijn bestelling door het e-mailadres dat op de site is geregistreerd tijdens de bestelling, tijdens de betaling, tijdens de voorbereiding van de bestelling, tijdens de verzending van de bestelling, wanneer Icon Mobel een trackingnummer heeft aangeboden door het transport agentschap, en wanneer de bestelling is afgeleverd. Deze laatste stap kan vergezeld gaan van een e-mail of een telefoontje om de mening van de service en de tevredenheid van de koper mede te delen om onze kwaliteit van de klantenservice te verbeteren. Rekening houdend met bovenstaande clausule aanvaardt de koper de leveringstermijnen vermeld op alle tabbladen van de producten en de factuur. We verstrekken echter een e-mail om aanvullende informatie over het bestelproces te communiceren. Lees de paragraaf "Leveringen".

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de dienst op het volgende adres: info@muebledesign.com

Werkdagen zijn niet-vakantiedagen in Spanje, van maandag tot en met vrijdag.

De maten van sommige producten kunnen op zijn minst afwijken van de maten die op de site staan ​​(+/- 1%) evenals de toon of het materiaal van het product. Productafbeeldingen kunnen ook verschillen op basis van de browser of het apparaat waarmee ze worden weergegeven. Daarom aanvaardt de koper de aankoop van producten en verkoopvoorwaarden zoals aangegeven op de site.

Icon Mobel is niet verantwoordelijk voor onjuiste montage of misbruik van gekochte producten. Op alle producten zit 2 jaar fabrieksgarantie.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor bestellingen die op het moment van levering zonder reden aan de vervoerder of het logistieke bureau worden geweigerd.

In overeenstemming met Wet 3/2014 van 27 maart, die de aangescherpte tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd door Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, worden terugbetalingen aanvaard na 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van het product om welke reden dan ook.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op uitdrukkelijk gemaakte producten en/of producten met specificaties van de klant of uitsluitend. Eventuele afgeleide kosten zijn voor rekening van de koper.

Icon Mobel is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door transport, aangezien dit een externe service is die buiten onze controle ligt. Elke claim in dit verband zal rechtstreeks worden ingediend bij het bedrijf dat u levert. Op het moment van aankoop maakt u gebruik van deze service buiten onze controle. U heeft dus 24 uur na ontvangst van de bestelling om MuebleDesign op de hoogte te stellen van elk duidelijk incident veroorzaakt door een slecht transport van het logistieke bedrijf en zo snel mogelijk contact op te nemen met info@muebledesign.com

B. BESTELLINGEN

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant het aankoopformulier invullen dat op de site www.muebledesign.com staat vermeld en de betaling uitvoeren met een creditcard of bankoverschrijving, of met het betalingssysteem van Financing. Hij kan ook zijn bestelling plaatsen door contact op te nemen met info@iconmobel.de en de betaling per bankoverschrijving uitvoeren door de stappen te volgen die per e-mail zijn aangegeven.

Zodra de betaling is geformaliseerd en geaccepteerd door de begunstigde bank, worden alle facturen automatisch gegenereerd. Als klant kunt u facturen opvragen vanuit het privégedeelte van het klantaccount met de eerste registratie-e-mail en het privéwachtwoord, of met het standaardwachtwoord als de bestelling per e-mail is verwerkt. Facturen kunnen ook opgevraagd worden via info@muebledesign.com

De Leverancier kan ervoor kiezen een bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren. Alle bestellingen van goederen worden beschouwd als een aanbod van de klant om goederen te verwerven in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en zijn onderhevig aan aanvaarding door de aanbieder.

De klant kan op elk moment de status van zijn bestelling controleren door naar het privégedeelte van zijn account te gaan en de factuur van de bestelling te downloaden zodra de betaling is geformaliseerd en geaccepteerd door de bank of door een e-mail te sturen naar info@muebledesign.com met een responstijd van 24 48 uur op werkdagen tijdens kantooruren.

Icon Mobel heeft het recht om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, evenals het verwijderen van de productvoorraad of de catalogus van elk artikel of het introduceren van nieuwe.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Dit is exclusief administratiekosten en portokosten.

Gekochte producten moeten na het maken van de bestelling worden betaald via een van de gekozen betaalmethoden die worden vermeld in het aankoopproces. De producten kunnen pas worden gereserveerd na betaling van de bestelling. Verzend- en administratiekosten zijn voor rekening van de klant en worden bij de bestelling aangegeven.

Alle producten worden gedemonteerd geleverd met de bijbehorende installatie-instructies in het pakket. De prijzen vermeld op www.muebledesign.com zijn exclusief de montage van de artikelen die dit vereisen.

C-VERZENDING / LEVERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikelen worden verpakt en beschermd geleverd. Eventuele schade veroorzaakt door het uitpakken voor de aankomst van de pakketten valt buiten de verantwoordelijkheid van MuebleDesign.

Zendingen zijn beschikbaar voor Spanje, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk,, Republiek, Tsjechië, Roemenië, Zweden en Oekraïne.

De levertijd is afhankelijk van de producten en de provincie waarnaar de zending zal worden verzonden, en begint in ieder geval te tellen sinds www.IconMobel.com het bedrag van de bestelling ontvangt. Als algemene regel geldt dat bestellingen die vóór 13.00 uur zijn ontvangen. op werkdagen worden dezelfde dag verwerkt met een levertijd van 3 tot 15 werkdagen, die ontvangen na 13:00 uur. worden de volgende werkdag geleverd

Wanneer u een bestelling plaatst op www.IconMobel.com, begrijpt en aanvaardt u dat de beschikbaarheid van de producten op elk moment wordt aangegeven op het beschrijvende blad ervan dat de verwachte termijn aangeeft die kan toenemen door oorzaken die niet door MuebleDesign kunnen worden gecontroleerd. In het geval van een wijziging in de levertijd, verbindt MuebleDesign zich ertoe om u op de hoogte te stellen van elk incident veroorzaakt door onvoorziene vertragingen en om de aankoopprijs terug te betalen in geval van verzoek en om de bestelling terug te halen als deze al onderweg was.

Gedurende deze periode is Icon Mobel niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering door derden, zoals logistieke bureaus, importvertragingen of douanebeheer.

Promoties voor gratis verzendingen zijn niet van toepassing op internationale verzendingen.

Deze promoties hebben geen betrekking op het retourneren van zendingen voor herroeping die nooit onder de verantwoordelijkheid van het verkoopbedrijf vallen. De retourkosten in geval van herroeping zijn altijd voor rekening van de herroepende klant.

De leverancier verbindt zich ertoe de gekochte aankoop af te leveren op het dichtstbijzijnde punt bij u voor de deur waar de bestelwagen toegang toe heeft. Als u wilt dat de vervoerder het pakket tot aan de deur van uw appartement aflevert, moet u dit rechtstreeks melden en de extra servicekosten dragen. Het afleveradres is het adres dat op uw orderfactuur staat vermeld; deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u kiest voor onze standaard koeriersdienst.

Icon Mobel verbindt zich ertoe de goederen op het adres van de koper af te leveren telkens wanneer hij onze vooraf bepaalde vervoersdienst kiest. Wanneer de koper de ophaling en levering van de goederen uit onze magazijnen regelt met een derde vervoerder, zijn de levertijd en verzendkosten voor rekening van de klant.

Icon Mobel zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de overeengekomen leveringsdata en -tijden voor ontvangst van de goederen op het leveringsadres. Hetzelfde geldt voor de verwijdering door de koper of door een derde. Wanneer Icon Mobel echter een overeengekomen datum niet kan respecteren, zal het de koper hiervan op de hoogte stellen, die een nieuwe datum zal accepteren, ook zal om terugbetaling vragen in geval van onmogelijkheid om de overeengekomen datum voor levering op het aangegeven leveringsadres te respecteren.

Leveringen vinden plaats na betaling van het bedrag van de bestelling en de verzendkosten op het aangegeven afleveradres. Houd er rekening mee dat onze vervoerders alleen naar het adres van de klant verzenden zolang dit gemakkelijk bereikbaar is.

Als er bij ontvangst van de pakketten schade is, bijvoorbeeld als de verpakking tekenen van breuk of beknelling vertoont, of tekenen van verkeerd gebruik, moet de koper de leverancier binnen 24 uur na de levering van de pakketten per e-mail op de hoogte stellen via info@muebledesign.com de bestelling, na deze periode kan MuebleDesign niet meer verantwoordelijk worden gehouden. Het is aan de koper om de verpakking en de goederen minutieus te controleren op eventuele schade, net na ontvangst van de pakketten of het ophalen van een levering door derden.

Exporteren buiten de EU

Voor bestellingen geplaatst in landen buiten de Europese Unie en geëxporteerd, moet de koper de kosten van inklaring en transport van de douane naar het door de klant gekozen afleveradres dragen.

D-BILLING


Zodra de betaling is geaccepteerd en ontvangen en het totaal van € 3000 niet overschrijdt volgens de geldende wetgeving, zal MuebleDesign een vereenvoudigde factuur van de bestelling opstellen

Voor elke bestelling waarvan het bedrag hoger is dan dit bedrag, vereist de verwerking ervan een identificatiebewijs van de persoon die de factuur aanvraagt.

In het geval van een factuurverzoek, moet u dit binnen 24 uur na het plaatsen van deze bestelling doen door contact op te nemen met info@muebledesign.com, anders is het niet mogelijk om deze te genereren. We herinneren u eraan dat Icon Mobel niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de juistheid van uw gegevens.

E-BETAALMETHODEN


Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, behoudens in geval van actie of aanbieding. De verzendkosten worden automatisch berekend wanneer een product aan het winkelmandje wordt toegevoegd, rekening houdend met het gewicht, het volume en de bestemming van de bestelling.

De totale prijs, btw en levering inbegrepen, wordt zichtbaar door op "mandje" te klikken en moet vóór de orderbevestiging worden geaccepteerd.

De bestelling en de leveringskosten moeten volledig betaald zijn voordat de bestelling als verwerkt en gevalideerd wordt beschouwd.

De bestelling wordt verwerkt door MuebleDesign wanneer de betaling is geaccepteerd, behalve in gevallen waarin anders is onderhandeld, in welk geval rekening zal worden gehouden met de betalingsvoorwaarden die zijn opgenomen in het contract dat is overeengekomen tussen MuebleDesign en de klant.

Zodra Icon Mobel de betalingsbevestiging van de koper heeft ontvangen, sturen we je een e-mail met een orderbevestiging (inclusief bestelgegevens).

Verkoopprijzen kunnen worden herzien rekening houdend met het opleggen van nieuwe belastingen of douanerechten, eventuele prijsverhogingen van onze leveranciers, eventuele prijsfouten of typfouten. De koper heeft de mogelijkheid om te annuleren alvorens zijn bestelling te verzenden zonder enige boete of om het verschil te betalen voor de verwerking van de bestelling, als MuebleDesign om welke reden dan ook de prijzen van de producten zou verhogen.

In het geval dat een product wordt weergegeven met een onjuiste prijs als gevolg van het bovenstaande (zie paragraaf hierboven), heeft Icon Mobel het recht om elke bestelling met de verkeerde prijs te weigeren of te annuleren. Als uw betaling is verwerkt en uw bestelling is geannuleerd, zal MuebleDesign onmiddellijk het totale bedrag van de verwerkte hoeveelheid terugbetalen.

De betaling vindt plaats op het moment van het plaatsen van de bestelling, ongeacht de opgegeven of aangegeven wachttijd.

1.BETALING MET REDSYS VIRTUELE CREDITCARD VAN DEBIT.

We gebruiken het STRIPE-platform voor kaartbetalingen, dat de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht garandeert. Dit systeem versleutelt gegevens met maximaal 128-bit SSL-codering, verzekert de identiteit van de verkoper, waarborgt de integriteit van het bericht en zorgt er daarom voor dat een derde partij de transactie kan interpreteren.

Veiligheidsnormen.

Banken hebben nieuwe beveiligingsnormen ontworpen die de authenticiteit van de gebruiker van de kaart certificeren. Daarom heeft u een beveiligingscode of verificatiecontactsysteem van uw bank nodig om een ​​veilige aankoop te doen. Dit voorkomt frauduleus gebruik van VISA- en MASTERCARD-creditcards.

De gevraagde gegevens voor transacties zijn:

- Kaartnummer.

- Uiterste houdbaarheidsdatum.

- Cryptogram, 3-cijferig nummer op de voorkant van de kaart.

2. BETALING DOOR OVERSCHRIJVING.

In geval van betaling via overschrijving, begint de verwerking van de bestelling na ontvangst van het betalingsbewijs op het e-mailadres: info@muebledesign.com.

Gegevens gevraagd voor de bankoverschrijving:

- Begunstigde:

- Klantaccountcode:

- Adres:

- Bestelreferentie: het moet noodzakelijkerwijs voorkomen in het object van de overdracht om de bestelling te identificeren met het risico de bestelling niet te kunnen verwerken.

Elke betaling via overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden, daarna wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

LET OP: De producten worden pas gereserveerd na validatie van de betaling. De beschikbaarheid van producten kan inderdaad variëren afhankelijk van de minuten

Dit is de reden waarom Icon Mobel niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van voorraad tussen het moment van de realisatie van de bestelling en de validatie van de betaling.

F-KORTINGEN

Gebruiksnormen kortingscodes:

Kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen, acties of regelingen. Nadat u uw kortingscode in het couponveld heeft geschreven door naar de winkelwagen te gaan, wordt de korting in mindering gebracht op het uiteindelijke bedrag, terwijl het totale kortingspercentage automatisch wordt verrekend zonder dat u iets hoeft te doen. Het is niet mogelijk om twee codes voor hetzelfde commando te gebruiken. Als je twee kortingscodes hebt, moet je degene kiezen die je wilt gebruiken totdat de geldigheid is verlopen.

G-RECHTEN VAN CONSUMENTEN

Icon Mobel behoudt zich het recht voor om elk product van de website te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

Icon Mobel heeft het recht om elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren, in welk geval het totale bedrag zal worden terugbetaald. Prijzen zijn niet op tijd gegarandeerd.

Icon Mobel heeft het recht om de weergegeven prijzen bij te werken en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat wanneer de koper een bestelling plaatst, deze prijzen correct zijn.

Icon Mobel zal elke levering van de goederen opschorten in geval van vertraging of niet-effectiviteit van een betaling 7 dagen na het plaatsen van de bestelling totdat deze totale betaling is ontvangen.

H-RECHTEN VAN CONSUMENT

Dit deel behandelt de openstaande rechten van kopers, waaronder: het recht op retournering in geval van levering van gebrekkige goederen.

1- Retourneren van defecte producten

Elk defect of niet-conform artikel dat door onze diensten wordt gevonden, geeft de klant het recht om het genoemde artikel te retourneren.

Opmerkingen:

Er kunnen kleine verschillen bestaan ​​op onze artikelen, omdat de kleuren anders kunnen worden waargenomen dan de werkelijkheid, afhankelijk van de schermen die we gebruiken, de helderheid, het contrast en andere omstandigheden buiten onze site.

In geval van twijfel nodigen wij u uit om de juistheid van de afbeeldingen te controleren, rekening houdend met onze technische afdeling. Ons team staat klaar om u te informeren over deze vragen. Om dit soort technische redenen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

2- Garanties

Al onze artikelen hebben een garantieperiode van 2 jaar vanaf de factuurdatum tegen fabricagefouten, met uitzondering van ons Outlet-assortiment of producten geleverd voor professioneel gebruik die genieten van een garantie van 1 jaar vanaf de ontvangst van het product door de consument. Schade veroorzaakt door de consument of schade die voortvloeit uit het gebruik van de koopwaar door het natuurlijke verstrijken van de tijd, slecht weer zijn uitgesloten van garantie. De garantie vervangt het artikel zo vaak als nodig is zonder kosten. Wanneer Icon Mobel het artikel echter niet meer kan aanbieden vanwege voorraad- of fabricagefouten, zal MuebleDesign de huidige waarde van het betreffende artikel binnen de gestelde termijn terugbetalen.

3- Terugtrekken

De koper heeft het recht om de 14 na ontvangst van de bestelling te herroepen zonder zijn beslissing om de bestelling te retourneren te rechtvaardigen.

Om deze herroeping te accepteren, moet de klant onze diensten op de hoogte brengen per e-mail naar info@iconmobel.de vóór de deadline van 14 dagen (raadpleeg voor meer informatie de paragraaf die is gereserveerd voor herroeping).

I-RETOURBELEID

In geval van een incident heeft de klant 24 uur na ontvangst van de pakketten met het afleveradres vermeld op de opdracht om onze klantenservice op postventa@muebledesign.com op de hoogte te stellen van het incident door in de mail het nummer van zijn bestelling en afbeeldingen.

De klant betaalt de verzendkosten in geval van weigering van de bestelling naar het opgegeven adres of naar het transportbureau zonder rekening te houden met de hierboven vermelde retourprocedure.

De klant betaalt ook de verzendkosten in geval van afwezigheid op het afleveradres dat op de bestelling is vermeld.

Icon Mobel is niet verantwoordelijk voor schade aan de producten bij het uitpakken van de verpakking met een mes of ander gereedschap dat niet geschikt is voor het verwijderen van de verpakkingsbeschermingen en artikelen. Al onze producten zijn extreem goed beschermd. Bij het accepteren van de levering moeten kopers voorzichtig zijn bij het openen van het pakket.

Let op: We raden je aan om altijd de juiste tools te gebruiken om je pakketten te openen.

Wanneer de klant na 2 afleverpogingen niet komt opdagen op het adres vermeld op de bestelling, wordt de bestelling onmiddellijk teruggestuurd naar de magazijnen van MuebleDesign.

We herinneren onze klanten eraan dat de vervoerder de klant op de hoogte zal stellen door een bericht achter te laten met indicaties van de volgende bezorgpoging met betrekking tot openingstijden.

De klant kan een levering op een doorgeefpunt aanvragen door het verzoek per e-mail te sturen naar postventa@muebledesign.com

Wanneer een bestelling om welke reden dan ook niet door ons transportbedrijf is afgeleverd zonder MuebleDesign hiervan op de hoogte te stellen, zal de bestelling terugkeren naar onze faciliteiten en zijn dezelfde voorwaarden als in de vorige paragraaf van toepassing. Op het moment van validatie van de bestelling moet de koper het leveringsadres verifiëren om te voorkomen dat het leveringsadres op het verkeerde adres wordt afgeleverd. In geval van herverzending wegens een defect, draagt ​​de klant de kosten van verzending.

Voor leveringen met een moeilijke toegang (trappen of moeilijk bereikbare wegen) is de klant een meerprijs verschuldigd. In het geval dat het afleveradres moeilijk te lokaliseren is, moet dit vooraf worden meegedeeld zodat de vervoerder er rekening mee kan houden. Om leveringsproblemen te voorkomen, zal MuebleDesign vooraf het transportbureau raadplegen om de mogelijkheid van levering te kennen. Als u wilt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@muebledesign.com en met name de technische toegangskenmerken controleren (tafel- en bankafmetingen enz.).

1- Defecte verpakking

In het geval van ontvangst van pakketten met een defecte verpakking die op het eerste gezicht de artikelen niet zouden hebben aangetast, wordt de koper aanbevolen de levering te accepteren. De klant moet het pakket bewaren door op de leveringsbon "onder voorbehoud van uitpakken" aan te geven en foto's te sturen naar postventa@muebledesign.com

Icon Mobel zal een klacht indienen bij de vervoerder.

In het geval dat de koper de levering weigert zonder de hierboven vermelde reden en zonder onze dienst op de hoogte te stellen, is de klant verantwoordelijk voor elk verlies van de bestelling en de economische gevolgen die deze weigering zal veroorzaken.

2- Defecte artikelen:

Het is de plicht van elke klant om de goederen te inspecteren zodra ze zijn ontvangen op het leveringsadres dat op de bestelling wordt vermeld.

Als er een duidelijk merkbare impact is op de levering (defecte, niet-conforme of onvolledige levering), moet de klant de leveringsbon "pakket beschadigd / ter controle" melden.

In het geval dat de vervoerder geen leveringsopdracht geeft, moet de koper binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen via e-mail postventa@muebledesign.com. Het wordt niet geaccepteerd door Icon Mobel.

Bij levering aan een derde partij heeft de klant maximaal 72 uur de tijd om een ​​claim in te dienen op het geconstateerde incident en om bovenstaande procedure te volgen.

In ieder geval moeten afbeeldingen van de pakketten stroomopwaarts worden gestuurd naar postventa@iconmobel.de met het verzoek tot retournering. Afhankelijk van de staat van de pakketten bepaalt de Dienst of de retourzending wordt geaccepteerd of niet.

De koper moet de retourzending voorbereiden van beschadigde of defecte goederen die door onze vervoerder zullen worden opgehaald en teruggestuurd naar onze faciliteiten. Deze laatste gaat naar het afleveradres van de klant.

Goederen die als defect of niet-conform worden beschouwd, worden vervangen door een nieuwe met dezelfde kenmerken. Deze vervanging wordt zo snel mogelijk verwerkt vanaf de datum waarop de klant de leverancier op de hoogte stelt van het defect. We behouden ons echter het recht voor om restitutie of compensatie aan te bieden. Elk defect zal door de klant kosteloos worden vervangen en geleverd binnen de termijn volgens de voorraad van het moment en op het leveringsadres vermeld op de bestelling.

Icon Mobel zal de goederen onderzoeken en bepalen of de fout te wijten is aan de koper, het logistieke bureau of de leverancier. In het geval dat het gebrek is veroorzaakt door de koper, behoudt MuebleDesign zich het recht voor om de verwerking van het verzoek te weigeren. Wanneer de geretourneerde goederen beschadigd zijn door toedoen van de koper, wordt deze verantwoordelijk gehouden en zal deze de kosten van het herstel van deze schade moeten dragen.

Icon Mobel behoudt zich het recht voor om elke gebeurtenis te weigeren wanneer het artikel niet wordt geretourneerd met de originele verpakking, open, niet-gelabeld, in slechte staat, gemonteerd of gebruikt. Hetzelfde geldt wanneer het retourverzoek wordt verzonden na 24 uur na ontvangst van de goederen.

3- Terugtrekken:

De koper heeft het recht van herroeping van 14 werkdagen om het product te retourneren, volgens de instructies van de service en door contact met hem op te nemen via e-mail postventa@iconmobel.de   Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

MuebleDesign behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren wanneer de impact aan ons is gecommuniceerd na de deadline van 14 kalenderdagen naar postventa@muebledesign.com

Om het herroepingsrecht te accepteren, moeten de goederen absoluut worden geretourneerd in de originele verpakking en instructies en montageaccessoires.

Het mag niet zijn gebruikt, of zo minimaal zijn aangetast als het is, en in een staat van perfecte netheid zijn.

We zullen de terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. De terugbetalingstermijn bedraagt ​​maximaal 30 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het herroepingsverzoek. In ieder geval zal de koper de bestelling vrijwillig terugsturen zonder vooraf akkoord te zijn gegaan met onze Service.

De herroeping wordt geweigerd wanneer het product uitdrukkelijk op maat is gemaakt of met een aangepaste kleur of een speciale bekleding voor de klant.

De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. De waardevermindering van de producten en pakketten als gevolg van de verschillende behandeling, de kenmerken en de werking ervan, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant die Icon Mobel zal belonen voor schade.

Indien de retour niet kan worden geaccepteerd vanwege het niet voldoen aan de door Icon Mobel aangegeven voorwaarden, heeft de klant geen recht op restitutie van de bedragen die overeenkomen met de geretourneerde producten.

In dit geval kan de klant verzoeken om de retourzending van het niet geaccepteerde product binnen 24/72 uur, ervan uitgaande dat hij in dat geval de nieuwe verzendkosten voor zijn rekening zal nemen. Indien de klant deze mogelijkheid afwijst, behoudt Icon Mobel zich het recht voor om de betreffende producten en het daarmee corresponderende bedrag te behouden.

4- Annulering:

Bestellingen die al door Icon Mobel zijn verwerkt of verzonden, kunnen niet worden geannuleerd en moeten worden afgeleverd op het afleveradres dat de koper aanvankelijk bij de bestelling heeft opgegeven. Alvorens de bestelling door het bedrijf te verzenden, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om hun bestelling te annuleren. Om deze vertraging te doorstaan ​​wordt de opzegging onafdwingbaar. De Klant moet zelf contact opnemen met onze diensten postventa@muebledesign.com om deze annulering aan te geven, per e-mail dit om elke annulering door een derde persoon te voorkomen, en om zo snel mogelijk op het verzoek te kunnen reageren. Eventuele uitgaven van de leverancier worden in ieder geval in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

We zullen de volledige bestelling binnen maximaal 30 werkdagen terugbetalen.

J - WIJZIG EEN PRODUCT VOOR EEN ANDER
De productwijziging kan niet worden aangevraagd als de bestelling al uit onze magazijnen is of onderweg is. De wijziging van het artikel wordt aanvaard wanneer de bestelling in voorbereiding is of bij levering op het door de klant opgegeven adres. Deze wijziging kan alleen aangevraagd worden bij een ander product dat niet op de factuur staat vermeld.

In ieder geval zal de koper contact moeten opnemen met info@iconmobel.de Alle kosten met betrekking tot het retourneren voor verandering zijn voor rekening van de koper. Hij wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor het retourneren van artikelen, maar ook voor de betaling van het verschil in het aantal artikelen.

L- AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Icon Mobel is niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade, behalve die voorzien door de wet, wanneer de koper als consument optreedt. In geval van schade geleden door de koper van een van de voorwaarden van deze wet, zal de herstelling van deze schade beperkt zijn tot de prijs van de goederen en in geen geval hoger zijn dan deze.

M- OVERMACHT

De vertraging of niet-uitvoering van verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen die niet door Icon Mobel kunnen worden gecontroleerd, zoals oorlogshandelingen, pandemieën, epidemieën of andere algemene ziekten, ongevallen, branden, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan communicatie, vertragingen of douaneretentie van goederen, inclusief computer of telecommunicatie systemen, storingen van machines of tekorten of het niet beschikbaar zijn van grondstoffen uit een natuurlijke bron, kan niet aansprakelijk worden gesteld. Icon Mobel heeft steeds recht op een redelijke verlenging van haar verplichtingen.

N- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

Voor elk juridisch geschil met betrekking tot de niet-toepassing van de verkoopvoorwaarden, zullen beide partijen hun toevlucht moeten nemen tot de rechtbanken van La Seu d'Urgell, waarbij ze afstand doen van hun eigen rechtbanken.


Nieuwsbrief | Nieuws en aanbiedingen

Schrijf je in en ontvang een EXTRA COUPON van 5%

Ik accepteer de Vul je e-mailadres in
Product succesvol toegevoegd aan de productvergelijking!