PRAVIDLA A PODMÍNKY

Sociální účel

(dále jen Icon Möbel) je společnost specializující se na velkoobchod a maloobchod.

ID. V souladu s informační povinností podle článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. Července 2004
Služby informační společnosti a elektronického obchodu odpovídají informacím poskytnutým zde provozovatelem webových stránek serca.es

Název společnosti: FURNISHYOURSPACE S.L.
Sídlo společnosti: Carrer Ecuador 95 3º 08029 Barcelona
Telefonní číslo: +49 211737 100 81
E-mail: info@iconmobel.de
DIČ: B67094375

 

Registrace

Autorská práva a práva průmyslového vlastnictví.

Icon Möbel je vlastníkem autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k veškerému obsahu webových stránek. To zahrnuje také ochranné známky, formáty, grafický design, texty, obrázky a dokumenty.
Jsou chráněny španělskými a mezinárodními zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Kopírování nebo reprodukce celého webu nebo jeho částí je bez písemného souhlasu společnosti Icon Möbel výslovně zakázána.

1. PODMÍNKY POUŽITÍ

Používání této webové stránky předpokládá výslovný souhlas bez výhrad k současným podmínkám jejich používání, abychom uživatelům poskytli informace o našich produktech.

Použití obsahu tohoto webu pro komerční účely nebo jeho distribuce, konverze nebo komunikace je výslovně zakázáno.

Společnost Icon Möbel neodpovídá za případné škody nebo ztráty, ke kterým by mohlo dojít v důsledku přístupu nebo použití.

Přístup na webovou stránku a použití informací, které obsahuje, je výhradně na vlastní odpovědnost uživatele.

Uživatel se zavazuje, že nebude používat, nepoškodit nebo zneplatnit webové stránky a služby na nich nabízené pro neoprávněné účely nebo účely. Jakákoli další akce, která porušuje tento otisk, není zaručena.

Společnost Icon Möbel nemůže zaručit dokonalý přístup na web bez přerušení. Je však učiněno vše pro zajištění správného přístupu.

 

2. POLITIKA SOUKROMÍ

V souladu s NAŘÍZENÍM Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu údajů a příslušných prováděcích předpisů informujeme vy, že Data jsou používána za účelem zpracování objednávek a také k informacím, které jste požadovali o našich produktech a službách, a jsou používána k zodpovězení a zpracování vašich komentářů a návrhů.

Vaše údaje shromažďujeme, když se zaregistrujete na našem webu nebo zadáte objednávku našich produktů nebo služeb. I když se dobrovolně účastníte průzkumů zákazníků, poskytujete zpětnou vazbu a účastníte se výběrových řízení, informace o zákazníkovi se zaznamenávají. Informace o používání webových stránek se ukládají pomocí cookies.

Vaši IP adresu ukládáme, abychom mohli diagnostikovat problémy na našem serveru a spravovat web. IP adresa je číslo, které je vašemu počítači přiřazeno, když používáte internet. To se také používá k rozpoznání během určité návštěvy webu.

K uskutečnění nákupu mohou být požadovány následující informace: Jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, datum narození, telefonní číslo a podrobnosti o platební metodě.

Po vyplnění kontaktních formulářů na webových stránkách nebo zasláním e-mailů nebo jakékoli jiné žádosti o předání informací společnosti Icon Möbel dává zúčastněná strana výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním reklamních zpráv.

Iconmöbel bude s vašimi údaji zacházet důvěrně a budou použity pouze pro výše uvedené účely. Ty nejsou předávány třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Výjimkou je dopravce, který objednávku přijme. V tomto případě to bude odesláno pouze dopravci, kterého chcete, aby mohl zpracovat logistiku přepravy pro objednávky, které jste zadali. Uvedené údaje jsou nezbytné pouze ke zpracování (jméno, doručovací adresa a telefonní číslo pro kontaktování). Icon nábytek zavazuje společnosti, aby dodržovaly to, co vyžaduje nařízení EU 2016/679 Evropské unie.

Společnost Icon Möbel se rovněž zavazuje zachovávat profesní tajemství a přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila poskytování informací v souladu s požadavky výše uvedené vyhlášky. .

Vaše osobní údaje budou uloženy v našem zákaznickém registru po dobu dvou let. Můžete však kdykoli požádat o přístup k údajům, jejich opravu nebo odstranění, jakož i omezení nakládání s údaji nebo jejich právo na přenositelnost

Kupující autorizuje navázání kontaktu prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailu s využitím údajů o zákazníkovi, které poskytl společnosti Iconmöbel jako zdroj informací o objednávce, kterou provedl.

Za přesnost a správnost poskytnutých informací nese výhradní odpovědnost uživatel. V případě poskytnutí nepravdivých informací nebo třetích stran bez jejich výslovného souhlasu si společnost Icon Möbel vyhrazuje právo údaje okamžitě zničit, aby byla chráněna práva skutečných vlastníků.

Pokud jde o údaje, můžete za účelem výkonu svých práv kontaktovat e-mailem svůj zákaznický účet. K žádosti je třeba přiložit identifikační dokument, abychom si mohli být jisti, že jste vlastníkem.

Pak vaše práva:

- Právo na přístup k vašim osobním údajům a informacím o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo ne.

- Právo požadovat opravu nesprávných informací nebo jejich odstranění, pokud to mimo jiné zahrnuje. již nejsou pro původní účel nutné.

- Právo požadovat omezení zpracování vašich údajů. V tomto případě jsou uloženy pouze pro uplatnění nebo obranu nároků.

- Právo vznést námitku proti zacházení s vašimi údaji za určitých okolností, které souvisejí s vaší osobní situací.

- Právo na přenositelnost vašich údajů.

- Právo odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost předchozího zpracování údajů, ke kterému byl udělen souhlas.

- Právo podat stížnost u kontrolního orgánu. Pokud se domníváte, že během zpracování vašich údajů byla porušena vaše práva, máte právo podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů.

 

Soubory cookie

„Cookies“, které tato webová stránka používá, jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači. V souladu s článkem 22 zákona 34/2012 o službách informační společnosti se tyto používají výlučně za účelem správy pro autentizaci uživatelů, poskytování požadovaných služeb a přenos informací prostřednictvím sítě.

Uživatel má možnost zabránit instalaci „cookies“ na svůj pevný disk. Prohlížeč musí být nakonfigurován tak, aby byl upozorněn před uložením souborů cookie na pevný disk nebo odstraněním již uložených souborů cookie. Uživatel může ve svém prohlížeči nastavit, které cookies jsou povoleny a které nikoli. Uživatel může navíc povolit tzv. Relační cookies, které se po ukončení relace automaticky vymažou. Soubory cookie je také možné kdykoli ručně odstranit.

Upozorňujeme, že odmítnutí cookies na našich webových stránkách může zabránit nebo výrazně omezit přístup k našim službám.

Pokud se chcete o zacházení s cookies dozvědět více, přečtěte si pokyny a příručky vašeho prohlížeče.

Sociální sítě. Pokud nás sledujete na sociálních sítích Twitter nebo Facebook, dáváte svůj výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Rovněž výslovně souhlasíte s tím, aby nábytek s ikonami přistupoval k obsahu vašeho seznamu přátel a ke zprávám. o produktu od společnosti Icon Möbel na vaší nástěnce.

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU D (EU) 2016/679 vás informujeme, že osobní údaje následovníků společnosti Icon Möbel budou zaznamenány do souboru přes Twitter nebo Facebook, který vlastní společnost Icon Möbel. Používáme jej k zasílání informací o našich produktech, reklamních a marketingových sděleních e-mailem nebo jiným podobným komunikačním kanálem. Uživatel je samozřejmě také informován o nejnovějších novinkách Icon Möbel prostřednictvím Twitteru a Facebooku.

Vaše žádost o připojení vyžaduje váš souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů.

Zveřejňování komentářů a obsahu na sociálních sítích je veřejnou informací. Při poskytování osobních údajů se proto doporučuje opatrnost. Icon Möbel neodpovídá za obsah zveřejněný na stránkách uživatelů. Uživatelé, jejichž data jsou zveřejněna nebo uvedena v komentářích, však mohou požádat o odstranění z Icon Möbel.

Práva na přístup, opravu, odstranění a odvolání můžete uplatnit kdykoli. Stejně jako požadavek na omezení zpracování údajů, zrušení zpracování údajů nebo uplatnění práva na přenos údajů. Toto musíte společnosti Icon Möbel zaslat písemně s oficiálním ID. Pokud nejste spokojeni se zpracováním vašich údajů, máte také právo podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů.

 

3. IDENTITA ODPOVĚDNÉ OSOBY (KONTAKT)

A- politika ochrany dětí.

Každý, kdo poskytne své osobní údaje pomocí formulářů na tomto webu, souhlasí se zpracováním údajů a potvrdí, že je mu více než 14 let. Používání a přístup na naši webovou stránku je zakázán mladým lidem do 14 let.

Ikona Möbel vás informuje, že rodiče nesou plnou odpovědnost za své děti, pokud poskytnou osobní údaje pro nákup produktu.

Existují také IT programy, které omezují navigaci pomocí filtru nebo znemožňují přístup k určitému obsahu.

B - Odkazy na jiné webové stránky.

Odkazy na tomto webu jsou službou pro naše uživatele. Stránky nejsou spravovány ani kontrolovány společností Icon Möbel. Icon Möbel nenese odpovědnost za obsah této webové stránky a není chráněn tímto právním oznámením. Pokud navštívíte tyto stránky, vezměte prosím na vědomí, že pokyny k ochraně údajů se mohou od našich lišit.

 

4 - ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Na toto právní upozornění se vztahují příslušné španělské předpisy.

Za účelem urovnání případných sporů, které mohou vzniknout v důsledku řešení těchto ustanovení a jejich výkladu, uplatňování a provádění. Uživatel se výslovně vzdává jakéhokoli jiného místa jurisdikce z důvodu přijetí podmínek stanovených v právním upozornění.

Pokud by právní předpisy ve španělské jurisdikci umožňovaly podřídit se konkrétnímu místu příslušnosti, uživatel se výslovně zříká jiného místa příslušnosti, na které má nárok, a dobrovolně se podřizuje jurisdikci soudů La Seu De Urgell.

5 - PODMÍNKY

A- PODMÍNKY

Všechny zde uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o prodeji zboží od dodavatele po kupujícího. Ty mají přednost před jakoukoli jinou komunikací, smlouvou nebo dokumentací na straně kupujícího. Smyslem podmínek není v žádném případě poškodit nebo znevýhodnit kupujícího jako spotřebitele, ale vyjádřit bezpečnost během přístupu a nákupu na webu www.Iconmöbel.de.

Tyto podmínky lze změnit, pouze pokud s tím dodavatel výslovně písemně souhlasí.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit. Toto právo však nemá vliv na stávající podmínky (včetně zvláštních nebo odlišných podmínek, které kupující přijal v době nákupu).

Pokud kupující přijme dodávku zboží, bude to považováno za konečný důkaz o potvrzení těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícím.

Podmínky, které se vztahují na web www.Iconmöbel.de (web), kupující přijímá, jakmile provede objednávku u společnosti Icon Möbel a přijme všechny podmínky.

Kupující je o své objednávce informován e-mailem, který je zaregistrován na webových stránkách, když zadá objednávku, jakmile provede platbu, kdy probíhá objednávka, kdy je objednávka odeslána, když má Icon Möbel sledovací číslo nabízené přepravní agenturou a po doručení objednávky. Tento poslední krok je doprovázen e-mailem nebo telefonem s žádostí o stanovisko ke službě a spokojenost kupujícího, aby se zlepšila naše kvalita služeb zákazníkům. S ohledem na výše uvedené ustanovení kupující přijímá dodací lhůty uvedené na všech záložkách produktů a faktur. Nabízíme však e-mail s dalšími informacemi o procesu objednávky. Přečtěte si část „Dodávky“.

Jakákoli stížnost kupujícího musí být zaslána písemně na následující adresu zákaznické podpory: reklamation@iconmobel.de

Pracovní dny se vztahují na pracovní dny od pondělí do pátku včetně. Svátky ve Španělsku se nepočítají jako pracovní dny.

Podrobnosti o některých produktech se mohou mírně lišit v závislosti na specifikovaných rozměrech (+/- 1%) a také na barvě nebo materiálu. Obrázky produktu se mohou také zobrazovat odlišně v závislosti na prohlížeči nebo zařízení. Kupující si je toho vědom při nákupu zboží a souhlasí s předchozími podmínkami při nákupu u společnosti Icon Möbel.

Na všechny výrobky se vztahuje záruka výrobce až 2 roky a společnost Icon Möbel neodpovídá za nesprávnou montáž nebo nesprávné použití zakoupených výrobků.

Dodavatel neodpovídá za objednávky, které byly v době dodání odmítnuty přepravcem nebo logistickou společností.

Po 14 kalendářních dnech od přijetí produktu nebudou přijaty žádné vrácené položky, ať už je důvod jakýkoli. V souladu s ustanoveními zákona 3/2014 ze dne 27. března, kterým se mění revidované znění obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a další doplňkové zákony schválené královským legislativním nařízením 1/2007 ze dne 16. listopadu.

Právo na odstoupení se nevztahuje na produkty, které byly speciálně vyrobeny a / nebo vyrobeny podle specifikací zákazníka nebo výhradně podle jeho potřeb. Veškeré náklady z toho vyplývající ponese kupující.

Icon Möbel neodpovídá za zpoždění způsobená přepravou, protože se jedná o externí službu, která je mimo naši kontrolu. Jakákoli stížnost bude předána přímo přepravní společnosti. V době nákupu souhlasíte s touto službou mimo naši jurisdikci. Máte tedy 24 hodin po doručení objednávky možnost informovat společnost Icon Möbel o všech událostech způsobených chybnou přepravou od logistické agentury tím, že nás co nejdříve kontaktujete na adrese info@iconmobel.de.

B- OBJEDNÁVKY

Aby mohl kupující provést objednávku, musí použít postup popsaný v nákupním procesu prostřednictvím stránky www.Iconmöbel.de a provést platbu bankovním převodem, kreditní / debetní kartou nebo finančním platebním systémem. Objednávku můžete provést také na adrese info@iconmobel.de a zvolit způsob platby bankovním převodem podle pokynů, které vám příslušné oddělení zašle e-mailem.

Všechny objednávky jsou fakturovány automaticky, jakmile je platba formalizována a potvrzena bankou příjemce. Faktury můžete požadovat prostřednictvím soukromého zákaznického účtu na adrese www.Iconmöbel.de a při přihlášení pomocí počátečního registračního e-mailu a hesla soukromého uživatele nebo standardního hesla při zadávání objednávky. Faktury můžete také požadovat prostřednictvím e-mailového účtu info@iconmobel.de.

Všechny objednávky produktů se považují za nabídku kupujícího na nákup zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami a podléhají akceptaci ze strany dodavatele. Dodavatel může z jakéhokoli důvodu objednávku odmítnout.

Kupující může kdykoli zkontrolovat stav objednávky tak, že vstoupí do soukromé části registrace uživatele a stáhne si fakturu, jakmile bude platba formálně potvrzena a potvrzena bankou, nebo e-mailem na adresu info@iconmobel.de, který bude zaslán do 24 -48 hodin v pracovní dny v pracovní době.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Poštovné a náklady na dopravu nejsou zahrnuty. www.Iconmöbel.de si vyhrazuje právo změnit tuto cenu bez předchozího upozornění, odebrat produkt nebo sklad zboží a představit nové produkty.

Za zakoupené produkty je nutné zaplatit po objednání pomocí jedné z platebních metod zvolených kupujícím během procesu nákupu. Žádný produkt nelze rezervovat bez předchozí platby.

Náklady na zpracování a dopravu v každém případě nese zákazník a jsou uvedeny v nákupním košíku a při objednávce.

Všechny výrobky, které je třeba smontovat, jsou demontovány a dodávány s příslušnými montážními pokyny v balení. Ceny uvedené na info@iconmobel.de nezahrnují montáž položek, které to vyžadují.

C- DOPRAVA / DODÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Materiál je dokonale zabalen a dodáván v chráněném obalu. Pokud z jakéhokoli důvodu požadujete vybalení před příjezdem do konečného cíle, nebudeme odpovídat za jakékoli vzniklé škody.

 

Dodání a prodej

Dodací lhůta závisí na produktech a federálním státě, ve kterém je zásilka provedena, a počítá se, jakmile www.Iconmöbel.de obdrží částku objednávky. Objednávky přijaté v pracovní dny před 13:00 se obvykle zpracovávají ve stejný den s dodací lhůtou 5 až 15 pracovních dnů, objednávky přijaté po 13:00 se zpracovávají následující pracovní den.

Pokud nakupujete na webu www.Iconmöbel.de, přijímáte a chápete, že dostupnost produktů je kdykoli uvedena na kartě každého produktu pod popisem produktu, kde je uvedena očekávaná dodací lhůta, která se může kvůli nekontrolovatelné prodlužovat z důvodu Icon Möbel. V případě odchylek od této dodací lhůty se společnost Icon Möbel zavazuje informovat vás o událostech způsobených nepředvídanými prodlevami a zajistit vyplacení kupní ceny a vrácení objednávky v případě vaší žádosti o takové porušení smlouva.

Společnost Icon Möbel nenese odpovědnost za případná zpoždění dodávek v důsledku transakcí třetích stran, jako jsou logistické agentury, zpoždění dovozu nebo celní správa v této lhůtě.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží na adresu uvedenou kupujícím nebo na adresu dodání uvedenou ve faktuře za objednávku, pokud si zvolí naši dříve specifikovanou spediční službu.

Kupující si musí být vědom, že přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je zboží doručeno na dodací adresu zákazníka, a také při následném dodání je kupující odpovědný za zboží, jakož i za dodatečné náklady spojené s objednávkou, včetně tranzitu, dovozních cel, místních daní a nákladů na pojištění.

Icon Möbel se zavazuje dodat zboží na adresu kupujícího, pokud si kupující zvolí naši specifikovanou přepravní službu.

Pokud kupující organizuje vyzvednutí a dodání zboží z našich skladů s pomocí třetí strany, odpovídá za dodací lhůtu.

Icon Möbel udělá vše pro to, aby splnil dohodnuté dodací termíny zboží na dodací adresu a dohodnuté podmínky pro převzetí kupujícím nebo třetími stranami. Pokud však Icon Möbel nemůže splnit dohodnuté datum dodání, bude kupující upozorněn, aby mohl buď souhlasit s novým datem dodání, nebo pokud nelze datum dodání splnit, požádat o vrácení peněz.

Zboží je kupujícímu převedeno až po úplném zaplacení kupní ceny a doručení zboží na doručovací adresu. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího doručením objednávky na dodací adresu. Vezměte prosím na vědomí, že naši speditéři dodávají až k prahu zákazníka, pouze pokud je snadno přístupný.

Je odpovědností kupujícího pečlivě zkontrolovat obal a zboží, zda není poškozené ihned po převzetí nebo převzetí od dodavatele třetí strany. V případě poškození, například pokud obal vykazuje známky rozbití, rozdrcení, nesprávné přepravy nebo špatné manipulace, musí kupující informovat dodavatele do 24 hodin e-mailem na adresu reklamation@iconmobel.de. Po uplynutí této doby nemůže být společnost Icon Möbel odpovědná.

D- VÝPOČET

Icon Möbel vystaví zjednodušenou fakturu za objednávku, jakmile bude objednávka přijata a platba proběhne, pokud celková částka objednávky nepřekročí 3000 EUR v souladu s platnou legislativou. Objednávky nad tuto částku nelze zpracovat, pokud není uvedeno žádné DIČ ani DIČ.

Pokud chcete požádat o fakturu, musíte tak učinit do 24 hodin od zpracování objednávky zasláním e-mailu na adresu reklamation@iconmobel.de. Jinak jej nelze vydat.

Rádi bychom vám připomněli, že společnost Icon Möbel nemůže nést odpovědnost za přesnost vašich údajů.

 

D- VÝPOČET

Icon Möbel vystaví zjednodušenou fakturu za objednávku, jakmile bude objednávka přijata a platba proběhne, pokud celková částka objednávky nepřekročí 3000 EUR v souladu s platnou legislativou. Objednávky nad tuto částku nelze zpracovat, pokud není uvedeno žádné DIČ ani DIČ.

Pokud chcete požádat o fakturu, musíte tak učinit do 24 hodin od zpracování objednávky zasláním e-mailu na adresu reklamation@iconmobel.de. Jinak jej nelze vydat.

Rádi bychom vám připomněli, že společnost Icon Möbel nemůže nést odpovědnost za přesnost vašich údajů.

ZPŮSOBY E-PLATBY

Ceny všech produktů zobrazených na našem webu zahrnují DPH. Ceny nezahrnují dopravu, s výjimkou nabídky nebo propagace. Náklady na dopravu se počítají automaticky přidáním produktu do nákupního košíku na základě hmotnosti, objemu objednávky a místa dodání.

Celková cena včetně DPH a nákladů na dopravu se zobrazuje v nákupním košíku a je odsouhlasena kupujícím před potvrzením objednávky.

Platba objednávky a náklady na doručení musí být provedeny v plné výši před zpracováním a schválením objednávky.

Objednávka bude společností Icon Möbel zpracována, jakmile bude platba přijata, s výjimkou případů, kdy byla sjednána jinak. V tomto případě jsou platné platební podmínky, které byly dohodnuty ve smlouvě mezi společností Icon Möbel a zákazníkem.

Jakmile společnost Icon Möbel obdrží od kupujícího potvrzení platby, zašleme vám e-mail s potvrzením objednávky (včetně požadovaného zboží a ceny).

Celková cena, kterou kupující zaplatí za zboží, je uvedena v nákupním košíku a na vaší faktuře. Společnost Icon Möbel si vyhrazuje právo upravit prodejní cenu tak, aby zohledňovala zvýšení cen našimi dodavateli, zavedení nových daní nebo tarifů, tiskové chyby nebo chyby v informacích o ceně z naší strany. Pokud je společnost Icon Möbel z jakéhokoli důvodu nucena zvýšit cenu produktu, dostane kupující možnost zrušit objednávku před odesláním zboží bez pokuty nebo doplatit rozdíl za zpracování zásilky objednávky.

V případě, že má produkt kvůli výše uvedené události nesprávnou cenu (viz výše), je společnost Icon Möbel oprávněna odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku se špatnou cenou. Pokud byla vaše platba zpracována a vaše objednávka byla následně zrušena, Icon Möbel vám okamžitě vrátí částku v plné výši.

Platba se provádí v době objednávky, bez ohledu na čekací dobu nebo stanovenou dodací lhůtu.

1- PLATBA KREDITNÍ KARTOU NEBO DEBITEM VIRTUÁLNÍ REDSYS POS.

Při přenosu dat na internetu zaručujeme důvěrnost. K platbě kartou používáme platformu STRIPE. Tento systém zajišťuje identitu prodejce, zaručuje integritu zprávy a šifruje data šifrováním SSL až do 128 bitů. To zaručuje, že komunikaci nelze interpretovat, pokud někdo zprávu zachytí.

Bezpečnostní standardy.

Aby se zabránilo podvodnému použití kreditních karet, banky, VISA, MASTERCARD ... vyvinuly nové bezpečnostní standardy, které potvrzují autentičnost uživatele karty. Z tohoto důvodu musíte mít ve své bance bezpečnostní kód nebo ověřovací souřadnicový systém, abyste mohli bezpečně nakupovat.

Požadované údaje jsou:

- číslo karty.

- Datum vypršení platnosti.

- Kryptogram, 3místné číslo na přední straně karty.

 

2- PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pokud je platba provedena bankovním převodem. Zpracování objednávky začíná, jakmile obdržíme doklad o zaplacení na reklamation@iconmobel.de, kde musíte v předmětu uvést číslo objednávky.

Údaje pro přenos.

Data nezbytná k provedení přenosu jsou:

- Příjemce:
- Zákaznické číslo:
- Adresa:
- Číslo objednávky: Je důležité, abyste si zapsali číslo objednávky, které jsme vám zaslali e-mailem. Jinak nelze objednávku identifikovat a zpracovat.

Pokud je při zadávání objednávky zvolen bankovní převod platební metodou a platba neproběhne do 7 pracovních dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

POZNÁMKA: Dostupnost produktu se může změnit během několika minut. Produkty nebudou rezervovány, dokud nebude potvrzena platba objednávky. Icon Möbel proto není odpovědný za odchylky v inventáři při objednávání, dokud nebude na účtu potvrzena platba.

KUPON F-POUKAZ / SLEVA

Pravidla pro používání kódů slevových kupónů: Slevové kupóny nelze kombinovat s jinými slevami, akcemi nebo výpisy. Jakmile při vstupu do nákupního košíku zadáte svůj slevový kód do pole kupónu, sleva bude automaticky odečtena z konečné částky, aniž byste museli cokoli dělat. Není možné použít dva slevové kódy ve stejné objednávce. Pokud tedy máte dva slevové kódy, budete muset vybrat ten, který chcete použít, dokud je stále platný.

G - PRÁVA POSKYTOVATELE

Icon Möbel si vyhrazuje právo odstranit produkty z webových stránek bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti

Icon Möbel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. V takovém případě bude vrácena celá částka.

Ceny nejsou garantovány pro konkrétní období. Společnost Icon Möbel si vyhrazuje právo aktualizovat zobrazené ceny a bude se snažit zajistit, aby byly ceny správné v době, kdy kupující provede objednávku.

Pokud kupující platbu zpozdí nebo nezaplatí do 7 kalendářních dnů po vytvoření objednávky, společnost Icon Möbel okamžitě zastaví nebo zruší dodávku zboží, dokud dodavatel neobdrží celou platbu.

H- PRÁVA SPOTŘEBITELE

Tato kapitola se týká dalších práv kupujících, kteří mohou uplatnit své právo na vrácení zboží v případě dodání vadného produktu.

 

1- Vrácení vadných produktů

Všichni zákazníci mají právo vrátit vadné nebo nevyhovující položky, pokud byly řádně zaregistrovány naším reklamačním oddělením.

Poznámky:

Barvy a rozměry položek na webu jsou zobrazeny co nejvíce v původních barvách a rozměrech, ale nejsou 100% pravdivé. Protože barvy závisí na použitých obrazovkách, úrovních světla a kontrastu a dalších podmínkách mimo naši webovou stránku.

Rádi přijmeme dotazy, pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti o konkrétním produktu, které zpracováváme a kontrolujeme u technického oddělení. Vezměte prosím na vědomí, že z technických důvodů tohoto druhu nese veškeré vrácení zákazník.

2- záruka

Na všechny naše výrobky se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu 2 let od data vystavení faktury, s výjimkou našeho sortimentu prodejen nebo produktů, které jsou dodávány pro profesionální použití a jsou na ně poskytovány záruky po dobu 1 roku od převzetí zboží spotřebitelem. Tato záruka se v žádném případě nevztahuje na škody způsobené spotřebitelem nebo používáním a používáním zboží v přirozeném čase nebo špatnými povětrnostními podmínkami. Záruka nahradí zboží tak často, jak je to nutné, bez dalších nákladů. Pokud společnost Icon Möbel již nemůže položku z důvodu skladovací nebo výrobní vady nabídnout, nabízí společnost Icon Möbel okamžité vrácení aktuální hodnoty dané položky.

3 - právo na odstoupení

Kupující má právo odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy je platba objednávky formalizována. Za účelem uplatnění tohoto práva musí kupující nahlásit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty e-mailem na adresu reklamation@iconmobel.de (další informace viz odstavec PRÁVO ODSTOUPENÍ).

 

I- POLITIKA VRÁCENÍ

U jakéhokoli typu vrácení musí zákazník kontaktovat naše reklamační oddělení do 24 hodin od obdržení dodávky na uvedenou doručovací adresu prostřednictvím reklamation@iconmobel.de. Nezapomeňte uvést číslo vaší objednávky a fotografie poškození, aby zákaznický servis mohl pochopit příčiny vrácení. V případě odmítnutí objednávky zákazníkem na uvedenou adresu nebo přepravní společnosti bez zohlednění výše uvedeného postupu je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu za vrácení zboží do našeho skladu.

Icon Möbel v žádném případě nenese náklady na dopravu v případě odmítnutí doručení objednávky, které nebylo potvrzeno naším reklamačním oddělením, stejně jako vrácení objednávky z důvodu nepřítomnosti zákazníka na dodací adresu uvedenou v objednávka.

Při přijímání dodávky by kupující měli být při otevírání obalu opatrní. Společnost Icon Möbel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené zákazníkem během vybalování, například pokud odstraní ochranné a obalové předměty nožem. Všechny naše výrobky jsou velmi dobře chráněny.

Tip: Při rozbalování zboží buďte trpěliví a používejte správné nástroje, aby nedošlo k poškození produktů.

Pokud po 2 pokusech o doručení není kupující přítomen na doručovací adrese uvedené v objednávce, zanechá dopravce při každém pokusu o doručení oznámení, na které by měl být kontaktován za účelem sjednání včasného data doručení v pracovní době.

Objednávka bude okamžitě vrácena do skladu Icon Möbel. V případě nového vrácení (po 2 pokusech) nese náklady na vrácení zákazník. Ten může kdykoli požádat o doručení objednávky na sběrné místo zasláním žádosti e-mailem na adresu info@iconmobel.de.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla doručena objednávka naší přepravní agenturou bez upozornění společnosti Icon Möbel, bude objednávka vrácena do našeho skladu a platí stejné podmínky jako v předchozím odstavci.

Kupující musí při zadávání objednávky ověřit dodací adresu, aby zabránil doručení na nesprávnou adresu. Pokud bude objednávka předána na správnou adresu, nese náklady na dopravu kupující.

Pokud nelze doručit dodávky z důvodu obtíží při přístupu na adresu (schody nebo nevhodné přístupové cesty), nese dodatečné náklady spojené s přepravou tam a zpět zákazník. Pokud adresa doručení představuje pro doručení dodávky určité problémy, je nutné ji předem sdělit, aby to řidič zohlednil. Ikona Möbel kontaktuje přepravní společnost, aby objasnila proveditelnost dodávky. Pokud chcete, můžete kontaktovat náš zákaznický servis na adrese info@iconmobel.de a zkontrolovat rozměry (zejména u stolů a pohovek), aby se předešlo problémům při dodání.

V případě zjištění závady na obalu nebo výrobku platí jedno z následujících ustanovení:

1 - Poškozený obal

Kupující musí převzít dodávku v případě poškození obalu, pokud to zjevně nemělo vliv na výrobky. Uložte zboží a poznámku na dodacím listu „rozbalené v rezervě“ a pořiďte fotografii, kterou pošlete společnosti Icon Möbel. Škoda je poté nahlášena přepravní společnosti.

V případě, že kupující odmítne dodávku bez uvedení výše uvedeného důvodu a neoznámí to našemu reklamačnímu oddělení, je zákazník odpovědný za ztrátu objednávky a / nebo zúčtovatelné důsledky způsobené tímto odmítnutím.

 

2 - Vadné zboží

Povinností každého zákazníka je zkontrolovat zboží, jakmile je obdrženo na dodací adrese uvedené v objednávce.

Pokud během přepravy dojde k poškození při přepravě (poškozené nebo neúplné zboží) a poškození je jasně viditelné, musí kupující na dodacím listu uvést „Poškozený karton až do provedení kontroly“.

Pokud zasílatel nedoručí dodací list, musí kupující kontaktovat reklamation@iconmobel.de e-mailem do 24 hodin od převzetí zboží. Jinak nelze incident reklamovat a Icon Möbel za něj nenese odpovědnost.

Pokud jde o dodávku třetí straně, má zákazník na podání reklamace incidentu maximálně 72 hodin. Zákazník musí postupovat podle pokynů a informovat naše reklamační oddělení.

V každém případě musí být fotografie balíků zaslány předem na adresu reklamation@iconmobel.de s požadavkem na vrácení. Reklamační oddělení určí, zda bude vrácení přijato či nikoli, v závislosti na stavu produktů.

Kupující je povinen poskytnout poškozené nebo vadné zboží naší přepravní společnosti, aby jej bylo možné vyzvednout a vrátit do našich zařízení. Přepravce vyzvedne zásilku z dodací adresy zákazníka.

Poškozené nebo vadné výrobky jsou nahrazeny novým výrobkem se stejnými vlastnostmi. Společnost Icon Möbel zpracuje tuto výměnu co nejdříve od data, kdy kupující nahlásil poškození dodavateli. Vyhrazujeme si však právo nabídnout vrácení peněz nebo náhradu škody. Jakékoli poškození bude zákazníkovi bezplatně vyměněno a doručeno v odpovídající dodací lhůtě a v závislosti na aktuálním inventáři.

Společnost Icon Möbel zkontroluje zboží a určí, zda má vadu kupující, logistická agentura nebo dodavatel. V případě, že vadu způsobí kupující, společnost Icon Möbel si vyhrazuje právo odmítnout zpracování žádosti. Pokud bude vrácené zboží poškozeno v důsledku jednání kupujícího, bude odpovědné a bude muset uhradit náklady na opravu takového poškození.

Společnost Icon Möbel si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli incident, pokud položka nebude vrácena v původním obalu, otevřená, bez označení, ve špatném stavu, rozbalená nebo použitá. Totéž platí, pokud není žádost o vrácení zaslána do 24 hodin od převzetí zboží, s výjimkou dodávky třetí straně, přičemž v takovém případě musí zákazník nahlásit případ do 72 hodin.

3 - právo na odstoupení

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy 14 kalendářních dnů podle pokynů reklamačního oddělení, které lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy reklamation@iconmobel.de. Pokud lhůta vyprší v sobotu, neděli nebo veřejně dovolenou, prodlouží se do následujícího pracovního dne.

Společnost Icon Möbel si vyhrazuje právo odmítnout vrácení zboží, pokud nebude požadavek zaslán na adresu reklamation@iconmobel.de do 14 kalendářních dnů.

Aby bylo možné právo na odstoupení od smlouvy přijmout, musí být zboží vráceno v původním obalu s pokyny a montážním příslušenstvím.

Výrobek nesmí být používán ani nesmí být poškozen a musí být v čistém stavu.

Vrácení peněz zpracujeme stejnou platební metodou, jakou zákazník použil k zadání objednávky. Lhůta pro vrácení peněz je 30 pracovních dnů od data přijetí žádosti o výběr. Kupující za žádných okolností nevrátí objednávku samostatně, aniž by nejprve souhlasil s naším reklamačním oddělením.

Odstoupení bude odmítnuto, pokud byl produkt výslovně vyroben s mírou nebo s vlastní barvou nebo polstrováním pro zákazníka.

Náklady na vrácení produktů nese zákazník. Za znehodnocení produktů a obalů v důsledku odlišného zacházení, vlastností a provozu těchto produktů je odpovědný výhradně zákazník, který hradí poškození a ztrátu nábytku Icon.

Pokud nelze vrácení přijmout z důvodu porušení podmínek stanovených společností Icon Möbel, nemá zákazník nárok na vrácení částek odpovídajících vráceným produktům.

V takovém případě může zákazník požádat o vrácení nepřijatého produktu do 24/72 hodin. V takovém případě musí být náklady na nové vrácení zaplaceny. Pokud zákazník tuto možnost odmítne, Icon Möbel si vyhrazuje právo ponechat příslušné výrobky a množství, které jim odpovídá.

4 - zrušení:

Objednávky, které již byly zpracovány nebo odeslány společností Icon Möbel, nelze zrušit a musí být doručeny na doručovací adresu, kterou kupující původně uvedl v objednávce. Než společnost odešle objednávku, nabízíme našim zákazníkům možnost jejich objednávky zrušit. Po této fázi již nedojde ke zrušení. Zákazník musí kontaktovat naše oddělení reklamation@iconmobel.de e-mailem a požádat o zrušení, vyhnout se zrušení ze strany jiné osoby a co nejrychleji odpovědět na váš požadavek. Veškeré administrativní náklady vzniklé poskytovateli budou v každém případě odečteny od částky, která má být vrácena.

Vrátíme vám celou objednávku do maximálně 30 pracovních dnů.

J - VÝMĚNA PRODUKTU

O změnu produktu nelze požádat, pokud je objednávka již mimo náš sklad a je na cestě. Změna zboží bude přijata, když se objednávka připravuje nebo je doručena na adresu uvedenou zákazníkem. Tuto změnu lze požadovat pouze pro jiný produkt, který není uveden na faktuře.

V každém případě by měl kupující kontaktovat info@iconmobel.de. Za veškeré náklady spojené s vrácením změny odpovídá kupující. Budete informováni o tom, jak postupovat při vrácení zboží, ale také o rozdílu mezi počtem položek nebo vrácením peněz na váš účet.

L - OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Icon Möbel není odpovědná za nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo škody jakéhokoli druhu. Pokud je kupující aktivní jako spotřebitel, odpovědnost v případě, že společnost Icon Möbel poruší tyto podmínky vůči kupujícímu, se omezuje na náhradu škody, která v žádném případě nepřekročí cenu zboží.

M - MOC SÍLY

Společnost Icon Möbel neodpovídá za případná zpoždění nebo neplnění svých povinností, pokud jsou výsledky zpoždění nebo selhání událostí nebo okolností mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně válečných činů, pandemií, epidemií nebo jiných obecných chorob, nehod , požáry, stávky, nucené uzavírání, nedostatečná komunikace, zpoždění nebo zadržování výrobků celními orgány, včetně počítačových nebo telekomunikačních systémů, selhání zařízení nebo závodů nebo nedostatek nebo nedostupnost surovin z přírodního zdroje dodávek, a společnost Icon Möbel má nárok na přiměřené rozšíření svých povinností.

N - ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky jsou vykládány a prováděny v souladu se španělským právem a podléhají výlučně jurisdikci španělských soudů.

V případě odchylek vyplývajících z nedodržení podmínek prodeje a nákupu se obě strany podrobí soudnímu řízení před příslušnými soudy La Seu d'Urgell a vzdají se svých vlastních, pokud se liší.


Odběr novinek | Novinky a nabídky

Přihlaste se k odběru a získejte EXTRA 5% KUPON

Přijímám datová politika
Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!