VIllKOR

Socialt syfte

(nedan kallat Icon Möbel) är ett företag som specialiserar sig på grossist- och detaljhandel.

ID. I enlighet med informationsskyldigheten enligt artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli 2008
Tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel motsvarar informationen som tillhandahålls här av operatören av serca.es webbplats

Företagsnamn: FURNISHYOURSPACE S.L.
Huvudkontor: Carrer Ecuador 95 3º 08029 Barcelona
Telefonnummer: +49211737100 81
E-post: info@iconmobel.de
Momsnummer: B67094375

Registrering

Upphovsrätt och industriell äganderätt.

Ikon Möbel äger upphovsrätten och industriell äganderätt till hela innehållet på webbplatsen. Detta inkluderar även varumärken, format, grafisk design, texter, bilder och dokument.
De skyddas av spanska och internationella immateriella och industriella lagar. Kopiering eller reproduktion av hela webbplatsen eller delar av denna webbplats är uttryckligen förbjuden utan skriftligt medgivande från Icon Möbel.

1. ANVÄNDARVILLKOR

Användningen av denna webbplats innebär ett uttryckligt samtycke utan förbehåll för nuvarande användarvillkor för detsamma, för att ge användare information om våra produkter.

Användningen av innehållet på denna webbplats för kommersiella ändamål eller dess distribution, konvertering eller kommunikation är uttryckligen förbjudet.

Ikon Möbel ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom åtkomst eller användning.

Åtkomst till webbplatsen och användningen av den information som den innehåller sker enbart på användarens eget ansvar.

Användaren åtar sig att inte använda, skada eller göra oanvändbar webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den för obehöriga ändamål eller ändamål. Eventuella ytterligare åtgärder som bryter mot detta avtryck garanteras inte.

Ikon Möbel kan inte garantera perfekt åtkomst till webbplatsen utan avbrott. Allt görs dock för att säkerställa korrekt åtkomst.

2. PRIVATPOLITIK

I enlighet med Europaparlamentets och rådets FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, för skydd av fysiska personer vid behandling av personuppgifter och fri rörlighet för uppgifter och relevanta genomförandebestämmelser, informerar vi dig att uppgifterna används i syfte att behandla beställningar samt för den information du har begärt om våra produkter och tjänster och används för att besvara och bearbeta dina kommentarer och förslag.

Vi samlar in dina uppgifter när du registrerar dig på vår webbplats eller gör en beställning för våra produkter eller tjänster. Även om du frivilligt deltar i kundundersökningar, ger feedback och deltar i anbud, registreras informationen om kunden. Information om webbplatsanvändning sparas med hjälp av cookies.

Vi lagrar din IP-adress för att diagnostisera problem på vår server och för att administrera webbplatsen. En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator när du använder Internet. Detta används också för att känna igen dig under ett visst webbplatsbesök.

Följande information kan begäras så att köpet kan genomföras: Namn och efternamn, adress, e-postadress, födelsedag, telefonnummer och uppgifter om betalningsmetod.

Efter att ha fyllt i kontaktformuläret på webbplatsen eller genom att skicka e-post eller någon annan begäran om att vidarebefordra information till Icon Möbel, ger den berörda parten sitt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter och för sändning av reklammeddelanden.

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Iconmöbel och kommer endast att användas för ovan nämnda ändamål. Dessa vidarebefordras inte till tredje part utan kundens föregående uttryckliga medgivande. Undantaget är transportören som accepterar beställningen. I det här fallet skickas detta endast till den transportör du vill ha så att han kan bearbeta fraktlogistiken för de beställningar du har gjort. Nämnda data är endast nödvändiga för bearbetning (namn, leveransadress och telefonnummer för kontakt). Ikonmöbler å sin sida tvingar företag att följa vad som krävs enligt EU: s förordning EU 2016/679.

Icon Möbel åtar sig också att upprätthålla tystnadsplikt och vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information tillhandahålls i enlighet med kraven i ovannämnda förordning. .

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt kundregister i två år. Du kan dock begära åtkomst till data, korrigera eller ta bort dem, samt begränsa datahanteringen eller deras rätt till portabilitet när som helst

Köparen godkänner upprättandet av kontakt via telefonsamtal eller e-post med hjälp av den kundinformation som han tillhandahållit till Iconmöbel som en källa till information om den beställning han har utfört.

Användaren bär ensam ansvar för riktigheten och riktigheten av den information som tillhandahålls. I händelse av tillhandahållande av falsk information eller tredje part utan deras uttryckliga tillstånd, förbehåller Icon Möbel sig rätten att förstöra uppgifterna omedelbart för att skydda de verkliga ägarens / ägarnas rättigheter.

När det gäller uppgifterna kan du kontakta ditt kundkonto via e-post för att utöva dina rättigheter. Förfrågan måste åtföljas av ett identitetsdokument så att vi kan vara säkra på att du är ägaren.

Då dina rättigheter:

- Rätt att få tillgång till dina personuppgifter och information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte.

- Rätt att begära korrigering av felaktig information eller borttagning, om detta bland annat inkluderar. är inte längre nödvändiga för det ursprungliga syftet.

- Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. I det här fallet lagras dessa endast för att utöva eller försvara anspråk.

- Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter och som är relaterade till din personliga situation.

- Rätt till överförbarhet av dina uppgifter.

- Rätt att återkalla samtycke, utan att återkallandet påverkar lagligheten i den tidigare databehandling som samtycket gavs till.

- Rätt att lämna in ett klagomål till en kontrollmyndighet. Om du tror att dina rättigheter har kränkts under behandlingen av dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsbyrån.

 

Småkakor

”Cookies” som denna webbplats använder är små textfiler som lagras på datorn. I enlighet med artikel 22 i lag 34/2012 om informationssamhällets tjänster används dessa uteslutande för administrationssyfte för användarautentisering, tillhandahållande av de begärda tjänsterna och överföring av information via nätverket.

Användaren har möjlighet att förhindra installation av "cookies" på sin hårddisk. Webbläsaren måste konfigureras på ett sådant sätt att den meddelas innan kakorna sparas på hårddisken eller att kakorna som redan har sparats tas bort. Användaren kan ange i sin webbläsare vilka cookies som är tillåtna och vilka inte. Dessutom kan användaren tillåta så kallade sessionscookies, som automatiskt raderas efter att sessionen har avslutats. Det är också möjligt att när som helst ta bort cookies manuellt.

Observera att att vägra cookies på vår webbplats kan förhindra eller kraftigt begränsa åtkomsten till våra tjänster.

Se instruktionerna och manualerna i din webbläsare om du vill veta mer om hanteringen av cookies.

Sociala nätverk. Om du följer oss på de sociala nätverken Twitter eller Facebook ger du ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, i enlighet med sekretesspolicyn. Du samtycker också uttryckligen till ikonmöbler som får åtkomst till innehållet i din vänlista samt meddelanden. om en produkt från Icon Möbel på ditt pinboard.

I enlighet med EUROPAPARLAMENTETS FÖRORDNING D (EU) 2016/679 informerar vi dig om att personuppgifterna för Icon Möbel-anhängare kommer att registreras i en fil via Twitter eller Facebook, som ägs av Icon Möbel. Vi använder den för att skicka information om våra produkter, reklam och marknadsföring via e-post eller annan liknande kommunikationskanal. Naturligtvis informeras användaren också om de senaste Icon Möbel-nyheterna via Twitter och Facebook.

Din begäran om att ansluta kräver ditt samtycke till ovannämnda databehandling.

Att publicera kommentarer och innehåll på sociala nätverk är allmän information. Därför rekommenderas försiktighet vid tillhandahållande av personuppgifter. Ikon Möbel ansvarar inte för innehållet som publiceras på användarnas sidor. Användarna vars data publiceras eller listas i kommentarer kan dock begära borttagning från Icon Möbel.

Du kan när som helst utöva rättigheterna till åtkomst, korrigering, borttagning och återkallelse. Förutom att begära begränsning av databehandling, återkalla databehandling eller utöva rätten till dataöverföring. Du måste skicka detta till Icon Möbel skriftligen med ett officiellt ID. Om du är missnöjd med behandlingen av dina uppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsbyrån.

3. ANSVARIG PERSONS IDENTITET (KONTAKT)


A- barnskyddspolicy.

Den som tillhandahåller sin personliga information med hjälp av formuläret på denna webbplats godkänner databehandlingen och bekräftar att vara över 14 år. Användning och åtkomst av vår webbplats är förbjuden för ungdomar under 14 år.

Ikon Möbel informerar dig om att föräldrar bär det fulla ansvaret för sina barn om de tillhandahåller personlig information för inköp av en produkt.

Det finns också IT-program som begränsar navigering med hjälp av ett filter eller gör visst innehåll otillgängligt.

B - Länkar till andra webbplatser.

Länkarna på denna webbplats är en tjänst för våra användare. Sidorna hanteras inte eller kontrolleras av Icon Möbel. Ikon Möbel ansvarar inte för innehållet på denna webbplats och skyddas inte av detta juridiska meddelande. Observera att riktlinjerna för dataskydd kan skilja sig från våra om du öppnar dessa sidor.

4- GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Detta juridiska meddelande är föremål för tillämpliga spanska regler.

För lösning av eventuella tvister som kan uppstå till följd av lösningen av dessa bestämmelser och deras tolkning, tillämpning och genomförande. Användaren avstår uttryckligen från alla andra jurisdiktionsställen på grund av godkännandet av de villkor som anges i det juridiska meddelandet.

Om lagstiftningen, inom spansk jurisdiktion, tillåter att underkasta sig en viss jurisdiktion, avstår användaren uttryckligen från alla andra behörighetsplatser som han har rätt till och frivilligt underkastar sig domstolen i La Seu De Urgell.

 

5- VILLKOR

VILLKOR
Alla villkor som anges här gäller alla kontrakt för försäljning av varor från leverantören till köparen. Dessa har företräde framför all annan kommunikation, kontrakt eller dokumentation från köparens sida. Avsikten med villkoren är inte på något sätt att skada eller nackdela köparen som konsument, utan att förmedla säkerhet vid åtkomst och köp på www.Iconmöbel.de.

Dessa villkor kan endast ändras om leverantören uttryckligen skriftligen samtycker till detta.

Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Denna rättighet påverkar dock inte de befintliga villkoren (inklusive några speciella eller andra villkor som köparen accepterade vid köpet).

Om köparen accepterar leverans av varorna kommer detta att betraktas som slutgiltigt bevis på köparens bekräftelse av dessa allmänna villkor.

Villkoren som gäller för www.Iconmöbel.de (webbplats) accepteras av köparen så snart han gör en beställning hos Icon Möbel och accepterar alla villkor.

Köparen informeras om sin beställning via e-post, som är registrerad på webbplatsen, när han gör beställningen, så snart han gör betalningen, när beställningen är i gång, när beställningen skickas, när Icon Möbel har en spårning nummer som erbjuds av transportbyrån och när beställningen har levererats. Det sista steget åtföljs av ett e-postmeddelande eller ett telefonsamtal för att fråga om tjänsten och köparens tillfredsställelse för att förbättra vår kundservice. Med hänsyn till ovanstående klausul accepterar köparen leveranstider som anges på alla produkt- och fakturaflikar. Vi erbjuder dock ett e-postmeddelande för att ge ytterligare information om beställningsprocessen. Läs avsnittet "Leveranser".

Eventuella klagomål från köparen måste skickas skriftligen till följande kundtjänstadress: reklamation@iconmobel.de

Arbetsdagarna avser vardagar från måndag till och med fredag. Semester i Spanien räknas inte som arbetsdagar.

Detaljerna för vissa produkter kan variera något i förhållande till de angivna måtten (+/- 1%), samt färg eller material. Bilderna på produkten kan också visas olika beroende på webbläsare eller enhet. Köparen är medveten om detta när han köper varorna och godkänner de tidigare villkoren vid köp från Icon Möbel.

Alla produkter har en tillverkargaranti på upp till 2 år och Icon Möbel ansvarar inte för felaktig montering eller felaktig användning av de köpta produkterna.

Leverantören är inte ansvarig för beställningar som har avvisats av transportören eller logistikföretaget vid leveransen.

Inga returer accepteras efter 14-dagarsperioden från mottagandet av produkten, oavsett anledning. I enlighet med bestämmelserna i lag 3/2014 av den 27 mars, ändring av den reviderade texten i den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar som godkänts av kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november.

Ångerrätten gäller inte produkter som har tillverkats speciellt och / eller tillverkats enligt kundens specifikationer eller uteslutande efter hans behov. Eventuella kostnader som härrör från detta kommer att bäras av köparen.

Ikon Möbel ansvarar inte för förseningar orsakade av transporten, eftersom det är en extern tjänst som ligger utanför vår kontroll. Eventuella klagomål skickas direkt till transportföretaget. När du köper godkänner du den här tjänsten utanför vår jurisdiktion. Så du har 24 timmar efter leverans av beställningen att meddela Icon Möbel om eventuella incidenter orsakade av en felaktig transport från logistikbyrån genom att kontakta oss så snart som möjligt på info@iconmobel.de.

B-GRÄNSER

För att kunna göra en beställning måste köparen använda den process som beskrivs i inköpsprocessen via www.Iconmöbel.de och göra betalningen via banköverföring, kredit- / betalkort eller betalningssystemet Finansiering. Du kan också göra beställningen via info@iconmobel.de och välja betalningsmetod banköverföring genom att följa stegen som den relevanta avdelningen skickar dig via e-post.

Alla beställningar faktureras automatiskt när betalningen har formaliserats och bekräftats av den mottagande banken. Du kan begära fakturorna via det privata kundkontot genom att gå in på www.Iconmöbel.de och logga in med det första registrerings-e-postmeddelandet och det privata användarlösenordet eller standardlösenordet när beställningen gjordes. Du kan också begära fakturorna via e-postkontot info@iconmobel.de.

Alla beställningar av produkter anses vara ett erbjudande av köparen att köpa varor, i enlighet med dessa villkor och är föremål för godkännande av leverantören. Leverantören kan, oavsett anledning, avvisa en beställning.

Köparen kan när som helst kontrollera orderstatusen genom att gå in i den privata delen av användarens registrering och ladda ner fakturan så snart betalningen har formaliserats och bekräftats av banken eller via e-post till info@iconmobel.de, som kommer att skickas inom 24 -48 timmar på arbetsdagar inom öppettider.

Alla priser inkluderar moms. Porto och fraktkostnader ingår inte. www.Iconmöbel.de förbehåller sig rätten att ändra detta pris utan föregående meddelande, ta bort produkten eller beståndet av en artikel och introducera nya produkter.

De köpta produkterna måste betalas efter beställning med en av de betalningsmetoder som köparen har valt under köpprocessen. Ingen produkt kan reserveras utan förskottsbetalning.

Bearbetnings- och fraktkostnaderna bärs i alla fall av kunden och anges i kundvagnen och vid beställningen.

Alla produkter som måste monteras demonteras och levereras med motsvarande monteringsanvisning i förpackningen. Priserna som anges på info@iconmobel.de inkluderar inte montering av föremål som kräver det.

 

C- FÖRSÄLJNINGS- / LEVERANS- OCH LEVERANSTID

Materialet är perfekt förpackat och levereras i det skyddade paketet. Om du av någon anledning begär att packa upp innan ankomst till slutdestinationen är vi inte ansvariga för eventuella skador.

Leverans och försäljning

Leveranstiden beror på produkterna och den delstat där leveransen sker och räknas så snart www.Iconmöbel.de får orderbeloppet. Beställningar som mottas på arbetsdagar före 13:00 behandlas vanligtvis samma dag med en leveranstid på 5 till 15 arbetsdagar, beställningar som tas emot efter 13:00 behandlas nästa arbetsdag.

Om du köper från www.Iconmöbel.de accepterar du och förstår att tillgängligheten av produkterna när som helst anges på fliken för varje produkt under produktbeskrivningen, där den förväntade leveranstiden anges, vilket kan öka på grund av okontrollerbar skäl till Icon Möbel. I händelse av avvikelser från denna leveransperiod åtar sig Icon Möbel att informera dig om de händelser som orsakats av oförutsedda förseningar och ordna betalning av köpeskillingen och återbetalning av beställningen om du begär en sådan överträdelse kontrakt.

Ikon Möbel ansvarar inte för eventuella leveransförseningar på grund av transaktioner från tredje part, såsom logistikbyråer, importförseningar eller tullförvaltning inom denna period.

Leverantören åtar sig att leverera varorna till den adress som köparen har angett eller till den leveransadress som anges i beställningsfakturan, förutsatt att han väljer vår tidigare specificerade vidarebefordranstjänst.

Köparen måste vara medveten om att han tar ansvar för varorna från det att varorna levereras till kundens leveransadress och även under den efterföljande leveransen är köparen ansvarig för varorna, samt för merkostnaderna i orderrelaterade, inklusive transitering, importtullar, lokala skatter och försäkringskostnader.

Ikon Möbel åtar sig att leverera varorna till köparens adress om köparen väljer vår specificerade transporttjänst.

Om köparen organiserar insamling och leverans av varor från våra lager med hjälp av tredje part är köparen ansvarig för leveranstiden.

Ikon Möbel kommer att göra allt för att uppfylla överenskomna leveransdatum för varorna till leveransadressen och de överenskomna villkoren för inköp av köparen eller tredje part. Om Icon Möbel inte kan uppfylla det överenskomna leveransdatumet kommer dock köparen att meddelas så att han antingen kan godta ett nytt leveransdatum eller, om leveransdatum inte kan uppfyllas, begära återbetalning.

Varorna överförs endast till köparen när inköpspriset har betalats i sin helhet och varorna har levererats till leveransadressen. Varans ansvar överförs till köparen när ordern levereras till leveransadressen. Observera att våra speditörer bara levererar till kundens dörr om det är lättillgängligt.

Det är köparens ansvar att noggrant kontrollera förpackningen och varorna för skador omedelbart efter mottagande eller mottagande från en tredje parts leverantör. I händelse av skada, till exempel om förpackningen visar tecken på brott, krossning, felaktig transport eller dålig hantering, måste köparen informera leverantören inom 24 timmar via e-post till reklamation@iconmobel.de. Efter denna period kan Icon Möbel inte hållas ansvarig.

 

D- BERÄKNING

Ikon Möbel kommer att utfärda en förenklad faktura för beställningen när beställningen har godkänts och betalning har gjorts, förutsatt att det totala beloppet för beställningen inte överstiger 3000 € i enlighet med gällande lagstiftning. Beställningar över detta belopp kan inte behandlas om inget skatterummer eller momsnummer anges.

Om du vill begära en faktura måste du göra det inom 24 timmar efter att beställningen har behandlats genom att skicka ett e-postmeddelande till reklamation@iconmobel.de. Annars kan den inte utfärdas.

Vi vill påminna dig om att Icon Möbel inte kan hållas ansvarigt för riktigheten i dina uppgifter.

E- BETALNINGSMETODER

Priserna för alla produkter som visas på vår webbplats inkluderar moms. Priserna inkluderar inte frakt, förutom ett erbjudande eller kampanj. Fraktkostnader beräknas automatiskt genom att lägga till produkten i kundvagnen baserat på vikt, volym på beställningen och leveransplatsen.

Det totala priset inklusive moms och fraktkostnader visas i kundvagnen och avtalas av köparen innan beställningen bekräftas.

Betalning av beställningen och leveranskostnader måste göras i sin helhet innan beställningen behandlas och godkänns.

Beställningen kommer att behandlas av Icon Möbel så snart betalningen har godkänts, förutom i de fall där det annars har förhandlats fram. I detta fall gäller de betalningsvillkor som avtalats i avtalet mellan Icon Möbel och kunden.

Så snart Icon Möbel får betalningsbekräftelsen från köparen, skickar vi ett e-postmeddelande med beställningsbekräftelse (inklusive önskade varor och pris).

Det totala priset som köparen betalar för varorna visas i kundvagnen och på din faktura. Ikon Möbel förbehåller sig rätten att justera försäljningspriset för att ta hänsyn till våra leverantörers prisökningar, införandet av nya skatter eller tariffer, felaktiga tryck eller fel i prisinformationen från vår sida. Om Icon Möbel av någon anledning tvingas höja priset på en produkt, får köparen möjlighet att annullera beställningen innan varorna skickas utan böter eller att betala skillnaden för att behandla leveransen av beställningen.

I händelse av att en produkt har fel pris på grund av en incident som nämns ovan (se ovan), har Icon Möbel rätt att vägra eller avbryta en beställning med fel pris. Om din betalning har behandlats och din beställning därefter har annullerats kommer Icon Möbel omedelbart att återbetala det totala beloppet.

Betalning sker vid tidpunkten för beställningen, oavsett väntetid eller angiven leveranstid.

 

1- BETALNING MED KREDITKORT ELLER DEBITERING VIRTUAL REDSYS POS.

Vi garanterar konfidentialitet när vi överför data på Internet. Vi använder STRIPE-plattformen för kortbetalning. Detta system säkerställer säljarens identitet, garanterar meddelandets integritet och krypterar data med SSL-kryptering på upp till 128 bitar. Detta garanterar att kommunikationen inte kan tolkas om någon avlyssnar meddelandet.

Säkerhetsstandarder.

För att förhindra bedräglig användning av kreditkort har banker, VISA, MASTERCARD ... utvecklat nya säkerhetsstandarder som bekräftar äktheten hos kortanvändaren. På grund av detta måste du ha en säkerhetskod eller ett verifieringskoordinatsystem från din bank för att kunna göra ett säkert köp.

De uppgifter som ska begäras är:

- kortnummer.

- Utgångsdatum.

- Kryptogram, tresiffrigt nummer på kortets framsida.

2- BETALNING MED BANKÖVERFÖRING

Om betalning sker via banköverföring. Behandlingen av beställningen börjar så snart vi har fått betalningsbeviset till reklamation@iconmobel.de, där du måste ange beställningsnumret i ämnet.

Data för överföringen.

De nödvändiga uppgifterna för att göra överföringen är:

- Mottagare:
- Kundnummer:
- Adress:
- Ordernummer: Det är viktigt att du skriver ner ordernumret som vi mailade dig. Annars kan inte beställningen identifieras och behandlas.

Om betalningsmetoden banköverföring har valts när beställningen görs och betalningen inte görs inom 7 arbetsdagar, kommer ordern automatiskt att annulleras.

OBS! Tillgängligheten på produkten kan ändras på några minuter. Produkterna reserveras inte förrän betalningen av beställningen har bekräftats. Därför ansvarar Icon Möbel inte för avvikelser i lagret vid beställning tills betalningen har bekräftats på kontot.

F- Voucher / rabattkupong
Regler för användning av rabattkupongkoder: Rabattkuponger kan inte kombineras med andra rabatter, kampanjer eller uttalanden. När du har angett din rabattkod i kupongfältet när du går in i kundvagnen dras rabatten automatiskt från det slutliga beloppet utan att du behöver göra någonting. Det är inte möjligt att använda två rabattkoder i samma ordning. Om du har två rabattkoder måste du därför välja den du vill använda medan den fortfarande är giltig.

G- RÄTTIGHETER FÖR LEVERANTÖREN
Icon Möbel förbehåller sig rätten att ta bort produkter från webbplatsen utan föregående meddelande och utan något ansvar

Ikon Möbel förbehåller sig rätten att vägra beställning av någon anledning. I detta fall återbetalas hela beloppet.

Priserna garanteras inte under en viss period. Ikon Möbel förbehåller sig rätten att uppdatera de visade priserna och kommer att göra sitt bästa för att se till att priserna är korrekta när köparen gör en beställning.

Om en betalning har försenats eller inte betalats av köparen efter 7 kalenderdagar efter att beställningen skapats, kommer Icon Möbel omedelbart att stoppa eller avbryta leveransen av varorna tills leverantören har fått full betalning.

 

H- KONSUMENTRÄTTIGHETER

Detta kapitel hänvisar till ytterligare rättigheter för köpare som kan utöva sin returrätt vid leverans av defekta produkter.

1- Återlämnande av defekta produkter

Alla kunder har rätt att returnera felaktiga eller icke-kompatibla artiklar om de har registrerats korrekt av vår skadeavdelning.

Anmärkningar:

Färgerna och dimensionerna på artiklarna på webbplatsen visas i originalfärgerna och måtten så mycket som möjligt, men är inte 100% sanningsenliga. Eftersom färgerna beror på vilka skärmar som används, ljus- och kontrastnivåer och andra förhållanden som ligger utanför vår webbplats.

Vi tar gärna emot förfrågningar om du har några frågor eller tvivel om en viss produkt, som vi behandlar och kontrollerar hos den tekniska avdelningen. Observera att av tekniska skäl av detta slag, ska alla returer bäras av kunden.

2- garanti

Alla våra produkter garanteras mot tillverkningsfel i två år från fakturadatum, med undantag för vårt utbudssortiment eller produkter som levereras för professionellt bruk och garanteras i ett år från mottagandet av varorna av konsumenten. Denna garanti gäller under inga omständigheter skador orsakade av konsumenten eller av användningen och användningen av varorna under en naturlig tid eller av dåliga väderförhållanden. Garantin ersätter artikeln så ofta som behövs utan extra kostnad. Om Icon Möbel inte längre kan erbjuda varan på grund av lagrings- eller tillverkningsfel, erbjuder Icon Möbel en snabb återbetalning av aktuellt värde för artikeln i fråga.

3- ångerrätt

Köparen har rätt att återkalla ett köp utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar från den dag då betalningen av beställningen formaliserades. För att kunna utöva denna rättighet måste köparen rapportera sitt beslut att säga upp avtalet innan 14-dagarsperioden har löpt ut via e-post till reklamation@iconmobel.de (för mer information, se avsnittet ÅTERKOMMELSERÄTT).

 

I- RETURPOLITIK
För varje typ av retur måste kunden kontakta vår klagomålsavdelning inom 24 timmar efter mottagandet av leveransen till den angivna leveransadressen via reklamation@iconmobel.de. Var noga med att inkludera ditt beställningsnummer och foton på skadan så att kundtjänsten kan förstå orsakerna till returen. Om kunden avvisar beställningen till den angivna adressen eller till transportföretaget utan att ta hänsyn till ovanstående procedur, måste kunden betala transportkostnaderna för att returnera varorna till vårt lager.

Icon Möbel kommer under inga omständigheter att bära fraktkostnaderna i händelse av vägran att leverera den beställning som inte har bekräftats av vår klagomålsavdelning, samt att returnera beställningen på grund av frånvaron från kunden till den leveransadress som anges i ordningen.

När du accepterar leverans bör köpare vara försiktiga när de öppnar förpackningen. Ikon Möbel tar inget ansvar för skador som produkterna orsakats av kunden under uppackning, till exempel om de tar bort skydds- och förpackningsartiklarna med en kniv. Alla våra produkter är mycket väl skyddade.

Tips: Var tålmodig när du packar upp varorna och använd rätt verktyg för att undvika att skada produkterna.

Om köparen inte är närvarande vid leveransadressen som anges i beställningen efter två leveransförsök, lämnar transportören en anmälan vid varje leveransförsök, där han bör kontaktas för att ordna ett leveransdatum i rätt tid inom arbetstiden.

Beställningen returneras omedelbart till Icon Möbel-lageret. Vid en ny retur (efter två försök) bärs returkostnaderna av kunden. Den senare kan när som helst begära leverans av beställningen till en insamlingsplats genom att skicka begäran via e-post till info@iconmobel.de.

Om en beställning av någon anledning inte har levererats av vårt transportföretag utan att meddela Icon Möbel, kommer ordern att returneras till vårt lager och samma villkor gäller som i föregående stycke.

Köparen måste verifiera leveransadressen vid beställningen för att undvika leverans till fel adress. Om beställningen vidarebefordras till rätt adress kommer fraktkostnaderna att bäras av köparen.

Om leveranser inte kan levereras på grund av svårigheter att komma åt adressen (trappor eller olämpliga åtkomstvägar) kommer kunden att täcka merkostnaderna för frakt dit och tillbaka. Om leveransadressen utgör vissa problem för leveransen av leveransen måste detta meddelas i förväg så att föraren tar hänsyn till detta. Ikon Möbel kommer att kontakta transportföretaget för att klargöra leveransens genomförbarhet. Om du vill kan du kontakta vår kundtjänst på info@iconmobel.de för att kontrollera måtten (speciellt för bord och soffor) så att problem under leveransen kan undvikas.

Om en defekt upptäcks på förpackningen eller produkten gäller en av följande bestämmelser:

1- Förpackningen är skadad

Köparen måste acceptera leveransen i händelse av skada på förpackningen, om detta uppenbarligen inte påverkar produkterna. Spara varorna och anteckningen på leveranssedeln "uppackad under reserv" och ta ett foto som du skickar till Icon Möbel. Skadorna rapporteras sedan till transportföretaget.

I händelse av att köparen vägrar leveransen utan att ange ovanstående skäl och inte meddelar vår klagomålsavdelning, är kunden ansvarig för förlusten av beställningen och / eller de avgiftsbelagda konsekvenser som orsakats av detta avslag.

 

2- Defekta varor

Det är varje kunds plikt att kontrollera varorna så snart de har mottagits på leveransadressen som anges i beställningen.

Om det finns transportskador (skadade eller ofullständiga varor) under leveransen och skadan är tydligt synlig, måste köparen notera ”Kartongskadad, i väntan på inspektion” på transportavgiften.

Om speditören inte levererar en leveranssedel måste köparen kontakta reklamation@iconmobel.de via e-post inom 24 timmar efter mottagandet av varan. Annars kan inte händelsen göras gällande och Icon Möbel ansvarar inte för det.

Om leveransen sker till en tredje part har kunden maximalt 72 timmar på sig att lämna in ett krav på händelsen. Kunden måste följa instruktionerna för att meddela vår klagomålsavdelning.

I alla fall måste bilderna på paketen skickas i förväg till reklamation@iconmobel.de med returförfrågan. Reklamationsavdelningen kommer att avgöra om returen kommer att accepteras eller inte, beroende på produktens skick.

Köparen måste tillhandahålla skadade eller defekta varor till vårt transportföretag så att de kan hämtas och returneras till våra anläggningar. Transportören hämtar leveransen från kundens leveransadress.

Skadade eller defekta produkter ersätts av en ny produkt med samma egenskaper. Ikon Möbel kommer att behandla denna utbyte så snart som möjligt från det datum då köparen rapporterade skadan till leverantören. Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda återbetalning eller kompensation. Eventuella skador kommer att ersättas kostnadsfritt för kunden och levereras inom motsvarande leveranstid och beroende på aktuellt lager.

Icon Möbel kommer att kontrollera varorna och avgöra om felet ligger hos köparen, logistikbyrån eller leverantören. I händelse av att felet orsakas av köparen förbehåller sig Icon Möbel rätten att vägra att behandla ansökan. Om de returnerade varorna skadas till följd av köparens handlingar, är de ansvariga och måste betala kostnaden för att reparera sådana skador.

Ikon Möbel förbehåller sig rätten att vägra varje händelse om varan inte returneras i originalförpackningen, öppen, utan märkning, i dåligt skick, uppackad eller används. Detsamma gäller om returförfrågan inte skickas inom 24 timmar efter mottagandet av varorna, med undantag för leverans till tredje part, i vilket fall kunden måste rapportera ärendet inom 72 timmar.

3- ångerrätt

Köparen kan utöva ångerrätten 14 kalenderdagar för att returnera produkten enligt instruktionerna från klagomålsavdelningen, som kan kontaktas via e-postadressen reklamation@iconmobel.de Om tidsfristen löper ut på en lördag, söndag eller allmänhet semester förlängs den till nästa arbetsdag.

Ikon Möbel förbehåller sig rätten att vägra retur om begäran inte skickas till reklamation@iconmobel.de inom 14 kalenderdagar.

För att ångerrätten ska accepteras måste varorna returneras i originalförpackningen med instruktioner och monteringstillbehör.

Produkten får inte ha använts eller skadats och måste vara i rent skick.

Vi behandlar återbetalningen med samma betalningsmetod som kunden använde för att göra beställningen. Återbetalningsperioden är 30 arbetsdagar från dagen för mottagandet av uttagsbegäran. Under inga omständigheter kommer köparen att returnera beställningen självständigt utan att först komma överens om detta med vår klagomålsavdelning.

Återkallande kommer att nekas om produkten uttryckligen gjordes med ett mått eller med en anpassad färg eller vaddering för kunden.

Produktens returkostnader bärs av kunden. Avskrivningen av produkterna och förpackningen på grund av olika hantering, egenskaper och drift av dessa produkter är enbart kundens ansvar som betalar för skada och förlust för Icon möbler.

Om returen inte kan accepteras på grund av överträdelsen av de villkor som anges av Icon Möbel, har kunden inte rätt till återbetalning av de belopp som motsvarar de returnerade produkterna.

I detta fall kan kunden begära att den oacceptabla produkten returneras inom 24/72 timmar, i vilket fall de nya returkostnaderna måste betalas. Om kunden avvisar detta alternativ förbehåller sig Icon Möbel rätten att behålla produkterna i fråga och den kvantitet som motsvarar dem.

4- avbokning:

Beställningar som redan har behandlats eller skickats av Icon Möbel kan inte annulleras och måste levereras till den leveransadress som köparen ursprungligen angav i beställningen. Innan företaget skickar ordern erbjuder vi våra kunder möjlighet att annullera sina beställningar. Efter denna fas sker ingen avbokning. Kunden måste kontakta vår reklamation@iconmobel.de-avdelning via e-post för att begära en avbokning, för att undvika en annullering av en annan person och för att svara på din begäran så snabbt som möjligt. Eventuella administrativa kostnader för leverantören dras i alla fall av från det belopp som ska återbetalas.

Vi återbetalar hela beställningen inom högst 30 arbetsdagar.

 

J - PRODUKTUTBYTE
Ändring av produkten kan inte begäras om beställningen redan är utanför vårt lager och på väg. Ändringen av artikeln accepteras när beställningen är under förberedelse eller när den levereras till den adress som kunden har angett. Denna ändring kan endast begäras för en annan produkt som inte anges på fakturan.

I vilket fall som helst ska köparen kontakta info@iconmobel.de. Alla kostnader i samband med återlämnande av ändringen är köparens ansvar. Du kommer att informeras om hur du går vidare med att returnera varorna, men också skillnaden mellan antalet artiklar eller återbetalningen till ditt konto.

L - ANSVARSBEGRÄNSNING
Icon Möbel ansvarar inte för indirekt, oavsiktlig eller följdskada eller skada av något slag. Såvida köparen är aktiv som konsument är ansvaret i händelse av att Icon Möbel bryter mot dessa villkor gentemot köparen begränsad till ersättning, som överstiger aldrig priset på varorna.

M - FORCE MAJEURE
Icon Möbel ansvarar inte för eventuella förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om resultatet av förseningen eller misslyckandet av händelser eller omständigheter som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till krigshandlingar, pandemier, epidemier eller andra allmänna sjukdomar, olyckor , bränder, strejker, tvångsstängningar, brist på kommunikation, förseningar eller kvarhållande av produkter från tullen inklusive dator- eller telekommunikationssystem, utrustning eller anläggningsfel eller råvarornas brist eller otillgänglighet från en naturlig leveranskälla, och Icon Möbel har rätt till en lämplig förlängning av sina skyldigheter.

N - TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Dessa villkor tolkas och utförs i enlighet med spansk lag och omfattas uteslutande av de spanska domstolarnas behörighet.

I händelse av avvikelser till följd av bristande efterlevnad av försäljnings- och köpvillkoren underkastar båda parter rättsliga förfaranden inför de behöriga domstolarna i La Seu d'Urgell och avstår från sina egna om de är olika.


Nyhetsbrev | Nyheter och erbjudanden

Prenumerera och få en EXTRA 5% KUPON

Jag accepterar datapolicy
Produkten har lagts till i produktjämförelsen!