COOKIES EN GEGEVENSBELEID

In overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en haar ontwikkelingsreglement , wordt gemeld dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt om uw bestellingen te beheren. Verstrek de gevraagde informatie over onze producten en diensten, evenals het reageren op en beheren van uw opmerkingen en suggesties.

We verzamelen informatie over u wanneer u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst voor producten of diensten. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig klantonderzoeken invult, feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.

We slaan uw IP-adres op om ons te helpen bij het diagnosticeren van problemen met onze server en om de site te beheren. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt en dat ook kan worden gebruikt om u te identificeren binnen een bepaalde sessie.

Daarnaast kan het zijn dat u om de volgende informatie wordt gevraagd om te kunnen kopen: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer voor contact en details over de betaalmethode.

Door het invullen van contactformulieren op het web of door het verzenden van e-mails of enig ander verzoek om informatie aan Icon Mobel, geeft de geïnteresseerde partij zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, zullen we, als we eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen om u te registreren voor onze nieuwsbrief, de benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden, in overeenstemming met deze toestemming.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail met de commerciële communicatie. Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres voor dit gebruik, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van de gegevens, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in gevallen die wettelijk zijn toegestaan ​​en waarvoor wij informeren u in dit document.

Actieve cookies op de site:

Van de volgende leveranciers:

 

In geen geval zal Icon Mobel de persoonsgegevens van de geïnteresseerde partijen gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, noch zal zij deze aan Derden meedelen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij, met uitzondering van de vervoerder waarmee hun bestellingen worden geplaatst, worden in dit geval alleen geleverd aan de vervoerder die u aanvraagt ​​en zodat zij de logistiek van het verzenden van de bestellingen die u plaatst, kunnen beheren. Deze gegevens zijn de enige die nodig zijn voor een dergelijke procedure (naam, verzendadres en telefoonnummer). Icon Mobel van zijn kant verplicht deze bedrijven om te voldoen aan de bepalingen van EU-verordening 2016/679 van de Europese Unie.Asimismo, Icon Mobel, se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento.

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van twee jaar in onze administratie bewaard. U kunt echter op elk moment toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens en de rectificatie of verwijdering ervan. Evenals, hun behandeling beperken, of rechtstreeks bezwaar maken tegen de behandeling of het recht op overdraagbaarheid ervan uitoefenen.

De koper stemt ermee in om gecontacteerd te worden via de klantgegevens die aan Icon Mobel zijn verstrekt voor het uitsluitend informatieve gebruik van de bestelling van de koper, gecontacteerd via telefoon of e-mail.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens. In het geval dat Icon Mobel valse gegevens of gegevens van derden heeft verstrekt zonder hun toestemming, behoudt Icon Mobel zich het recht voor om deze gegevens onmiddellijk te vernietigen om de rechten van de feitelijke eigenaar of eigenaren ervan te beschermen.

Met betrekking tot uw gegevens kunt u per e-mail contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Dit verzoek moet vergezeld zijn van een identificatiedocument om te verifiëren dat u degene bent die het verzoekt en moet duidelijk worden gespecificeerd. We herinneren je eraan dat de rechten die je in dit verband hebt:

  • Recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen en informatie te verkrijgen over of we persoonlijke gegevens verwerken die u betreffen of niet.
  • Recht om de rectificatie van uw onjuiste gegevens te vragen, of, indien van toepassing, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • Recht om de beperking van de behandeling van uw gegevens te vragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in bepaalde omstandigheden en op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
  • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
  • Recht om de gegeven toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerdere behandelingen op basis van die toestemming.
  • Recht om te klagen bij een controle-instantie. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw rechten bij de verwerking van uw gegevens niet worden gerespecteerd.

Wat zijn cookies?

De "cookies" die deze website kan gebruiken, zijn kleine hoeveelheden informatie die op de computer worden opgeslagen met als enig doel de gebruikersauthenticatie te beheren, de gevraagde diensten te verlenen en communicatie via internet te verzenden, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 van de wet 34/2012 over diensten van de informatiemaatschappij (LSSI).

Kunnen ze worden uitgeschakeld?

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de installatie van "cookies" op zijn harde schijf te voorkomen, zijn browser zo te configureren dat hij wordt geïnformeerd voordat de "cookies" op zijn computer worden opgeslagen of om de geïnstalleerde cookies te verwijderen. De gebruiker kan zijn browser configureren om de "cookies" te specificeren die kunnen worden geaccepteerd en welke niet, hij kan ook sessie "cookies" accepteren, zodat ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten en hij op elk moment kan bekijken en verwijder de "cookies" afzonderlijk.

Hoewel we u waarschuwen dat het niet accepteren van de "cookies" van onze website de onmogelijkheid of een belangrijke beperking kan betekenen om u onze diensten te kunnen leveren.

Hoe deze te deactiveren?

U kunt cookies voor voorkeuren, analyse en gedragsadvertenties uitschakelen zonder de werking van de website te beïnvloeden; de informatie die door deze cookies wordt verzameld over het gebruik van onze website en over het succes van de advertenties die erop worden weergegeven, stelt ons echter in staat onze diensten te verbeteren en inkomsten te verkrijgen waarmee we u veel gratis inhoud kunnen aanbieden.

De gebruiker kan kiezen welke cookies hij op deze website wil laten werken door:

Het cookie-configuratiepaneel van deze website.

• Browser instellingen; bijvoorbeeld:

of Chrome, van https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl o Explorer, van https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

o Firefox, van https://support.mozilla.org/nl/

• Andere Derden-tools, online beschikbaar.


Product succesvol toegevoegd aan de productvergelijking!